Vekstmarkedsaksjer en naturlig del av porteføljen

Publisert 30. mai 2017 /

Av: Danske Bank

En rekke vekstmarkedsøkonomier drar nytte av fremgangen i verdensøkonomien, med positive ringvirkninger også til aksjemarkedene.

Mange investorer har ingen eller kun en svært begrenset andel av sine fondsinvesteringer rettet mot de globale vekstmarkedene, ofte betegnet som «Emerging Markets». Dette er i henhold til Danske Banks seniorstrateg Christian Lie et utbredt mønster når man ser på porteføljene til private investorer.

«Det kan selvsagt være gode og veloverveide grunner til at man unngår vekstmarkedene, men det er viktig å være klar over hvilke muligheter man da går glipp av. Særlig i perioder der vekstdifferansen mellom vekstmarkedene og de industrialiserte økonomiene øker, har historien vist at denne typen investeringer har et attraktivt forhold mellom avkastning og risiko», sier Christian Lie.

Han legger til at vekstmarkedsaksjer kan bidra til å spre risikoen i en portefølje av investeringer, ettersom aksjer fra vekstmarkedene ikke nødvendigvis utvikler seg perfekt i takt med f.eks. norske, europeiske og amerikanske aksjer. Til syvende og sist kan god risikospredning gi en mer robust portefølje som kan bidra til å dempe verdisvingningene. Det må likevel tillegges at effekten av risikospredning vil kunne avta i perioder med betydelig markedsturbulens, da kortsiktige markedsaktører i kriseperioder ofte selger seg ut av investeringer uavhengig av region.

Høy andel av verdensøkonomien, men begrenset andel av aksjemarkedet

Ser vi på sammensetningen av den globale økonomien representerer vekstmarkedene om lag 85% av befolkningen, nær 60% av brutto nasjonalprodukt men kun om lag 10% av det globale aksjemarkedet, målt i markedsverdi.  Sistnevntes andel forventes å øke i takt med en vedvarende vekstdifferanse, som Det Internasjonale Valutafondet (IMF) forventer vil stige de neste årene. Til sammenligning utgjør USA alene 22% av verdensøkonomien og over 50% av aksjemarkedet.

«Som tommelfingerregel anbefaler vi derfor at en investor med en middels tidshorisont og middels risikoprofil har rundt 5 % av den totale porteføljen plassert i vekstmarkedsaksjer», sier Christian Lie. Bakgrunnen for anbefalingen er at en slik portefølje normalt vil bestå av 50% aksjer og 50% renter, og at en «normal» vekstmarkedsandel dermed blir halvparten av vekten i en bred global aksjeindeks.

Positive drivkrefter og attraktiv prising i vekstmarkedene

Seniorstrategen påpeker at vekstmarkedene for øyeblikket har medvind på flere fronter i den globale økonomiske oppturen. Råvareprisene har stabilisert seg etter noen turbulente år, mens økt verdenshandel er positivt for vekstmarkedene, som ofte er svært eksporttunge. De siste kvartalene har vist den beste utviklingen i globale handelsvolumer siden 2010. Dessuten fremstår ikke lenger USAs president Donald Trump som like hard i retorikken overfor vekstmarkedene og Kina – blant annet påvirket av at han trenger Kinas hjelp i konflikten med Nord-Korea.

«Risikoen for en destruktiv handelskrig mellom USA og Kina er heller ikke lenger så overhengende, og en åpenbar risikofaktor har dermed forsvunnet fra markedene. I tillegg fremstår prisingen av vekstmarkedsaksjer som attraktiv sammenlignet med både amerikanske og europeiske aksjer», forklarer Christian Lie. ¨

Økt motstandsdyktighet?

Fordi vekstmarkedsaksjer historisk har hatt en høyere risikoprofil enn vestlige markeder, har kapitalstrømmene inn og ut av slike investeringer vært ganske flyktige. Hvert kalenderår siden 2006 har MSCI Emerging Markets – indeksen hatt et kursfall på 10% eller mer, påvirket av ulike globale forhold som den europeiske gjeldskrisen i 2011/2012, signaler om pengepolitiske innstramminger i USA i 2013, råvareprisfallet i 2014 eller kinesiske myndigheters intervensjon i aksjemarkedet i 2015.

De viktigste driverne for vekstmarkedsaksjer vil normalt være de økonomiske utsiktene i vekstmarkedenes viktigste eksportmarkeder USA, Europa og Kina, utviklingen i råvarepriser og forventninger til amerikanske renter og dollar. Årsaken til at amerikanske renter er av betydning, er effekten på markedsaktørenes kapitalstrømmer, hvor høyere amerikanske renter gjør det relativt sett mindre attraktivt å ta risiko i vekstmarkedsinvesteringer. Om dollaren styrker eller svekker seg, har i kombinasjon med renteutviklingen, påvirkning på evnen til låntagere i vekstmarkedene til å betjene sin gjeld notert i USD.

Siden årsskiftet spesielt, men også gjennom det siste året, har vekstmarkedsaksjer utviklet seg bedre enn aksjer i utviklede økonomier. Denne fremgangen har vedvart til tross for flere usikkerhetsmomenter, som periodevis store olje- og råvareprisfall, bekymringer over innstramminger i kinesisk utlånsaktivitet, geopolitisk risiko relatert til Nord-Korea og politiske skandaler i Brasil. Denne motstandsdyktigheten har vært understøttet av lavere amerikanske renter og en svakere dollar i kjølvannet av usikkerhet rundt Trump-administrasjonens finanspolitiske gjennomslagskraft. I tillegg har markedsaktørene lagt merke til at selskapsinntjeningen i vekstmarkedene er på vei opp og har den høyeste forventede inntjeningsveksten globalt i 2017.

Kilde: Goldman Sachs

Danske Bank har nøytralvekt i vekstmarkedsaksjer

Til tross for gode vekstutsikter, solid selskapsinntjening og økende interesse fra investorene, holder Danske Bank en nøytral tilnærming til disse markedene i sine porteføljer. Med andre ord anbefales verken en høyere eller lavere andel enn vektingen vekstmarkedsaksjer har i en bred global indeks (ca. 10%). «Selv om mange økonomier har bedret sine statsfinanser gjennom reduserte underskudd på betalingsbalansene og høyere valutareserver, utgjør en eventuelt mer offensiv pengepolitisk normalisering i USA (med tilhørende dollarstyrkelse) og en kraftigere oppbremsing enn forventet i kinesisk økonomi (med tilhørende råvareprisfall) risikofaktorer for aktivaklassen», avslutter Lie.

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.

 
Kommentarer

There is one comment

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer