Valuta for pengene i utenlandske fond?

Publisert 30. august 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Valutabevegelser kan ha stor betydning for utviklingen i verdipapirfond som investerer i utlandet. For oss nordmenn har dette vært både på godt og vondt de siste årene.

Som forvaltere av aksje- og rentefond er vi opptatt av å skape best mulig avkastning i forhold til ønsket risikonivå over tid. Selv om valutaendringer periodevis kan trekke avkastningen i ulike retninger, er det ikke i valutamarkedet vi etterstreber verdiskapning. Faktisk er det ingen verdiskapende aktivitet i valutamarkedet overhodet. Det noen tjener, vil noen andre tape. Et såkalt nullsumspill. Selv om vi og mange andre forsøker å spå retningen i ulike valutakombinasjoner, er dette også et marked hvor det er notorisk vrient å gjette riktig.

Vi følger valutamarkedet og tilpasser porteføljene i henhold til forventningene, men mener samtidig at andre faktorer er viktigere i det lange løp. Vi har større fokus på å investere i børsnoterte selskaper med lønnsom drift, og som kan skape aksjonærverdier over tid. Eller i obligasjoner som har en god løpende renteavkastning i forhold til risikoen for tap.

Fra oljenedtur til sterkere norsk vekst

Den norske kronen svekket seg markant i kjølvannet av oljeprisfallet fra 2014 til 2016. Dette bidro til å styrke avkastningen, målt i norske kroner, i verdipapirfond notert i amerikanske dollar og euro. Fallet i råvareprisene ga samtidig en negativ økonomisk impuls i mange regioner, som også påvirket aksjemarkedene negativt. Globale aksjer falt 13% målt i dollar mellom juli 2014 og til bunnen i februar 2016. Men, fordi kronen svekket seg kraftig mot dollar i samme periode, ble avkastningen for MSCI World målt i kroner, solide 21%.

Gjennom denne perioden hadde Danske Bank gjennomgående en lavere andel norske aksjer enn normalt. Dette fordi vi ønsket å redusere de negative ringvirkningene fra oljeprisfallet til vårt hjemlige aksjemarked, i tillegg til å kunne dra nytte av positive valutaeffekter i de utenlandske fondene. Vi anvender normalt ikke valutasikring av utenlandske aksjefond.

Valutasikring reduserer ikke nødvendigvis porteføljerisikoen. Årsaken er at kronen tenderer til å styrke seg når det er økonomisk fremgang og stigende globale aksjemarkeder, og svekkes når risikoviljen faller i finansmarkedene. Dermed vil de negative effektene av en sterkere krone kunne kompenseres av god underliggende verdiutvikling i utenlandske fond. Tilsvarende vil en svakere krone i perioder med markedsturbulens, kunne dempe konsekvensene av kursfall i dollar- og eurobaserte fond. Effekten av valutasikring vil variere, men koster alltid penger.

Siden februar 2016 har oljeprisen steget omlag 50%. Samtidig har utsiktene for norsk økonomi bedret seg med stigende aktivitet og sysselsetting. Kroneverdien har i samme periode steget med 4% mot euro og 10% mot dollar. For norske investorer har valuta dermed endret seg fra å gi medvind, til å utgjøre en motvind i fond med internasjonal eksponering. Danske Bank har gjennom 2017 tilpasset porteføljene ved å øke andelen norske aksjer og renter i porteføljene for å dempe negative valutaeffekter.

Trump-trøbbel og europeisk vekstfremgang

Trump-administrasjonens finanspolitiske ambisjoner løftet verdien av amerikanske dollar etter presidentvalget i november. Markedsaktørenes tillit til realisering av disse planene begynte å avta allerede etter et par måneder. Dollarsvekkelsen har vedvart og forsterket seg gjennom året, og dollar-indeksen (verdien av dollar målt mot USA sine viktigste handelspartnere) er nå ned 10% siden årsskiftet.

All skyld kan likevel ikke legges på Trump-administrasjonen. Sommeren 2016 var utgangspunkt for den bredeste fremgangen i verdensøkonomien siden 2010, med de tidligere kriseplagede økonomiene i eurosonen i spissen. Optimismen blant regionens bedrifter og husholdninger er på høyeste nivå på over ti år, arbeidsledigheten har falt til laveste nivå siden 2008 og det ventes i år positiv BNP-vekst i samtlige EU-land for første gang siden 2007. Den politiske risikoen er redusert etter tilbakeslag for populistiske partier i Østerrike, Nederland og Frankrike. I Tyskland ligger Angela Merkel an til å bli gjenvalgt senere i høst.

Kombinasjonen av mistillit til Trump, og en bedre økonomisk utvikling i eurosonen enn i USA, har ført til at etterspørselen etter euro har vært større enn etter amerikansk dollar. Euroen er nå på sterkeste nivå mot dollar siden januar 2015.

Sentralbankene i en nøkkelrolle

Fremgang i norsk økonomi har bidratt til forventninger om at Norges Bank etterhvert vil heve styringsrenten fra rekordlave 0,5%. I USA har FED hevet styringsrenten fire ganger siden desember 2015. Selv om den amerikansk sentralbanken har signalisert ytterligere èn renteheving i år og tre neste år, har ikke markedsaktørene tillit til denne prognosen. I hovedsak fordi prisveksten i USA har holdt seg under sentralbankens målsetning – en «uenighuenighet» som dermed har forsterket dollarsvekkelsen. Også den europeiske sentralbanken sliter med lav prisvekst. Likevel forventer investorene en nedtrapping av de ekstraordinære stimulansene, noe som har styrket euroen. Hva sentralbanksjefene Janet Yellen (USA) og Mario Draghi (Eurosonen) sier og gjør fremover vil få stor innvirkning på valutabevegelsene.

Danske Bank tror kronen vil styrke seg ytterligere

Oljeprisen synes å ha stabilisert seg over 50 usd/fat – et nivå som nå er levelig for stadig flere oljeselskaper som følge av kostnadsreduksjoner. Samtidig peker mye i riktig retning for fastlandsøkonomien; robust vekst gjennom første halvår (høyere enn Norges Bank hadde forventet), stigende sysselsetting og positive impulser fra våre viktigste eksportmarkeder. Vi tror kronen vil holde seg ganske stabil mot euro de neste 3-6 måneder, men deretter styrke seg til 9 kroner innen 12 måneder. I dag koster en euro om lag 9,28 kroner.

Mot dollar forventes en liten kronesvekkelse 3-6 måneder frem, men at vi innen 12 måneder må betale 7,4 kroner per dollar – en omlag 5 prosent sterkere krone fra dagens nivå.

Vi mener forutsetningene er til stede for at euroen vil styrke seg ytterligere mot dollar, og utelukker ikke at EURUSD løftes fra 1,20 i dag til 1,30 i løpet av de neste 12-18 månedene.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer