Styrket tro på aksjer

Publisert 1. februar 2017 /

Av: Danske Bank

Til tross for usikkerheten rundt Trump mener vi den samlede utviklingen i verdensøkonomien for øyeblikket er så positiv at det er verdt å kjøpe flere aksjer.

Danske Bank har oppjustert forventet avkastning på globale aksjer fra 5-10 % til 8-12 % for de neste 12 månedene, og økt aksjeovervekten til 50 % av maksimal ramme. Den økte overvekten av aksjer innebærer også at andelen av high-yield-selskapsobligasjoner er redusert. Totalt sett betyr dette at en porteføljeløsning med normalfordeling 50 prosent aksjer og 50 prosent rentepapirer, nå har 58 prosent i aksjer og 42 prosent i renter.

Årsaken er todelt:

  • Vi ligger an til å få det første synkrone globale økonomiske oppsvinget siden 2009
  • Vi forventer at 2017 blir det første hele kalenderåret med positiv inntjeningsvekst i selskapene siden 2013, anslagsvis på 8-10 %

Nøkkeltall viser også at forbrukere og bedrifter nå ser lysere på økonomien og framtiden. Det er i tillegg tegn til at selskapene begynner å øke investeringene igjen, blant annet i ny teknologi og nytt produksjonsutstyr.

Ser til USA og Europa

Danske Bank har valgt overvekt i amerikanske og europeiske aksjer. I det amerikanske markedet er de små og mellomstore selskapene spesielt interessante. De har vanligvis en høyere andel av omsetningen på hjemmemarkedet i USA enn de store selskapene. Trumps varslede investeringer i infrastruktur og skattelettelser for bedrifter vil slå positivt ut for disse selskapene, og de er mindre sårbare overfor handelsrestriksjonene det legges opp til.

Europeiske aksjer er priset noe lavere enn amerikanske, har lysere inntjeningsutsikter og nyter godt av en fortsatt ekspansiv pengepolitikk fra Den europeiske sentralbanken. I tillegg tror vi ikke økt proteksjonisme i USA vil ramme europeiske aksjer like mye som vekstmarkedsaksjer, blant annet fordi en høy andel av omsetningen som genereres for europeiske selskaper i USA, også produseres i USA. Videre vil eventuelle tollbarrierer gi en sterkere amerikansk dollar, og dermed en svakere euro, som er positivt for europeiske eksportselskaper.

Trump skaper fortsatt usikkerhet

Trumps politikk, og hvor mye av politikken han faktisk vil få gjennomslag for, er fortsatt et usikkerhetsmoment. En del av de forventede positive effektene av politikken er trolig allerede innregnet i aksjekursene. Skulle disse positive effektene utebli, eller de negative virkningene blir større enn forventet, kan det ha en dempende effekt på kursene i aksjemarkedet. Enn så lenge mener vi imidlertid at den positive utviklingen i verdensøkonomien og selskapenes forventede inntjeningsvekst er større enn den negative usikkerheten knyttet til Trumps politikk.

En annen faktor vi følger med på er hvorvidt den amerikanske sentralbanken (FED) vil lykkes med sin pengepolitiske balansegang. Strammer de inn pengepolitikken for hardt de neste månedene, vil det kunne dempe fremgangen i amerikansk økonomi. Holdes derimot styringsrenten for lav for lenge, og Trump får gjennomslag for sine finanspolitiske stimulanser, vil inflasjonen kunne overstige nivået FED er komfortable med. I en slik situasjon kan sentralbanken tvinges til å heve styringsrenten raskere enn aktørene i finansmarkedene er forberedt på, og dermed bidra til turbulens og usikkerhet.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer