Sterk verdensøkonomi holder resesjonen på avstand

Publisert 14. november 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Fremgangen i verdensøkonomien er i ferd med å modnes og investorene ser etter svakhetstegn. Historien har likevel vist at lang varighet på en oppgangskonjunktur ikke er ensbetydende med at en resesjon står for døren. Vi tror lavt prispress og begrenset mulighet for rentestigninger vil bidra til å forlenge de gode økonomiske tidene gjennom 2018. Mer offensive sentralbanker enn forventet, svakere selskapsinntjening og høy aksjeverdsettelse kan bidra til økt markedsturbulens.

Verdensøkonomien går på alle sylindre

Det er ingen tegn til at vekstmomentet er i ferd med å avta. Selskapsinntjeningen ser sterk ut inn mot 2018. Fra å være drevet av eksperimentvillige sentralbanker er oppturen nå selvdreven:

  • Stigende sysselsetting i de fleste økonomier styrker forbruksveksten
  • Økende investeringsvilje i næringslivet skaper en positiv selvforsterkende impuls

Så langt har konjunkturoppgangen til gode å generere nevneverdig prispress, noe som demper sentralbankenes iver etter å heve styringsrentene. I USA er ekspansjonen godt inne i sitt åttende år – allerede den tredje lengste siden andre verdenskrig. Med utgangspunkt i varigheten er det fristende å tenke at en ny nedtur nærmer seg. Selv om innhentingen i europeisk økonomi er mer ungdommelig, vil en svekkelse i USA ha globale ringvirkninger.

Mangel på ubalanser og varsomme sentralbanker

Tidligere oppgangsperioder som har endt i resesjon har som regel vært kjennetegnet av oppbyggingen av økonomiske og/eller finansielle ubalanser, som til slutt har forårsaket et negativt vendepunkt. I dag er slike ubalanser vanskeligere å finne. Børsnoterte selskaper har økt gjeldsgraden de siste årene, men til svært lave renter og med stadig lenger løpetid. Dette demper risikoen for mislighold, med ringvirkninger til banksektoren og obligasjonsmarkedet, når tilgangen til finansiering skulle forverres. I USA har husholdningene redusert sin gjeldsgrad. Selv om Trump-administrasjonens ambisjoner om skattereform kan gi skepsis rundt statsfinansenes langsiktige bærekraft, vil lavere skatter kunne forlenge fremgangen i amerikansk økonomi.

Fravær av åpenbare ubalanser, dempet inflasjon og lave inflasjonsforventninger kan underbygge konjunkturoppgangen inn i 2019. Sentralbankenes inflasjonsstyring gjør prisutviklingen til den kanskje viktigste nøkkeltallet å følge. Dette bekreftes av Goldman Sachs, som peker på at den viktigste utløsende faktor for resesjoner i USA etter andre verdenskrig, har vært nettopp pengepolitiske innstramminger. Selv om FED har hevet styringsrenten fire ganger siden desember 2015 (basert på tilleggsmandatet om full sysselsetting), og forventer ytterligere fire til utgangen av 2018, ligger rentehevings-tempoet an til å bli under halvparten av tidligere sykluser. Til sammenligning hevet FED renten sytten ganger mellom 2004 og 2006.

Turbulens-kandidater

Verken økonomiske sykluser eller finansmarkedene er risikofrie. Selv om resesjonsfaren er lav i øyeblikket, finnes det flere ting som kan skremme investorene, forårsake korreksjoner og volatilitet:

  • Pengepolitisk normalisering er påbegynt i USA, og til dels i Eurosonen. På sikt vil denne prosessen måtte gjennomføres i et større globalt omfang
  • Strammere arbeidsmarkeder og økt kapasitetsutnyttelse bør gradvis gi høyere inflasjon, med potensial til å skape markedsuro når rentene løftes. Dette vil også legges press på fortjenestemarginene i næringslivet. Trolig har aksje- og obligasjonsmarkedene aldri vært mer følsomme for overraskende renteoppgang
  • Høyere aksjeverdsettelse har lav prediktiv verdi for avkastningen på ett til to-års sikt, men gir likevel en mindre støtpute mot uventede og negative markedssjokk.
  • Geopolitikk og politikk kan forårsake uro i finansmarkedene ved forventning om negative økonomiske implikasjoner

Fortsatt overvekt aksjer, men forventer lavere avkastning

De økonomiske utsiktene er svært gode og oppgangskonjunkturer dør ikke av alderdom alene. Fremgangen i amerikansk økonomi ser moden ut, men en varighet på åtte år har historisk hatt liten sammenheng med sannsynligheten for nært forestående resesjon. Beregninger fra Goldman Sachs viser til at en slik oppturs-lengde gir 70% sannsynlighet for at den fortsetter i to år til.

Det er rimelig å anta at innhentingen i økonomien og selskapsinntjeningen til en viss grad nå er priset inn i aksjekursene. Ser vi ett år frem i tid, vil en gjentagelse av avkastningen fra MSCI World All-Countries på 25% (i USD) siste tolv måneder, forutsette en re-akselerasjon i verdensøkonomien. Så lenge resesjonsfaren i utviklede økonomier er lav, inflasjonen og rentene holdes dempet, og inntjeningsmomentet for selskapene er godt, mener vi en overvekt i aksjer er fornuftig. Historien har også vist oss at det å selge seg ned i aksjer for tidlig, kan være vel så kostbart som å selge for sent.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are 3 comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer