Sterk avslutning på 2016

Publisert 2. januar 2017 /

Av: Danske Bank

Til tross for en urolig start ble 2016 et godt år for de fleste fondsinvestorer.

Risikoviljen steg i andre halvår i kjølvannet av høyere global vekst, utsikter til stigende selskapsinntjening og en rotasjon ut av rentefølsomme obligasjonskategorier. Trump sine planer om en mer ekspansiv finanspolitikk ble tolket positivt, mens FEDs andre renteheving på ti år kom som forventet.

Danske Bank går inn i 2017 med en forsiktig overvekt i aksjer og en nøytral tilnærming til regionale aksjemarkeder. Mens vi forventer at et lysere globalt vekstbilde vil understøtte etterspørselen etter aksjer, tror vi en potensielt mer offensiv amerikansk sentralbank, mulige Trump-skuffelser og politisk uro i Europa kan gi negative impulser.

Finansmarkedene

Aksjer

Aksjer i utviklede økonomier (MSCI World i USD) steg 2,8% i desember og endte året med en oppgang på 10,3% – høyeste årlige avkastning siden 2013. Etter en sterk innledning på året falt MSCI Emerging Markets 4,6% i november, men steg 0,2% i desember og endte 10,3% høyere for året målt i USD – den beste utviklingen for vekstmarkedsaksjer siden 2012. Oslo Børs endte året 12,1% høyere og nådde flere historiske toppnoteringer. For OSEBX ble 2016 det beste året siden 2013.  Gjennom året styrket den norske kronen seg 5,4% mot USD og 3,9% mot EUR, noe som dempet NOK-avkastningen i verdipapirfond med USD- og EUR-eksponering. Forventet inntjeningsvekst for aksjer i utviklede og fremvoksende økonomier steg i desember til positive nivåer for første gang siden 2014.

Danske Bank gikk fra nøytralvekt til overvekt i aksjer i desember, men foreløpig utnyttes kun 25% av maksimal overvekt. Makroøkonomiske nøkkeltall fra USA, Europa, Kina og Emerging Markets har overrasket positivt gjennom de siste månedene og indikerer den første synkroniserte vekstøkningen siden 2009. Fordi analytikernes vekstforventninger også oppjusteres vil det trolig bli færre positive makroøkonomiske overraskelser fremover, noe som kan dempe det positive momentet i aksjemarkedet. Vi er usikre på om Trump vil levere en så markant vekstimpuls til amerikansk økonomi som investorene har priset inn. Vi har samme regionale aksjeeksponering som i referanseindeksene.

Renter

I sommer nådde globale markedsrenter historiske bunnivåer i takt med usikre globale vekst- og inflasjonsutsikter, samt duete sentralbanker i USA, Eurosonen, Storbritannia og Japan. Gjennom andre halvår økte skepsisen til hvor mye mer sentralbankene kunne gjøre, samtidig som inflasjonsforventningene steg. Gjennomsnittlig statsrente i G7-landene (USA, UK, Tyskland, Japan, Frankrike, Italia og Kanada) steg fra 0,44% i juli til 0,95% ved årets slutt.

Amerikanske statsrenter ble løftet av lysere vekstutsikter og forventninger til en mer ekspansiv finanspolitikk. Toårig amerikansk statsrente nådde det høyeste nivået siden 2009. Også norske markedsrenter steg sammen med høyere oljepris, stigende renter i utlandet og redusert sannsynlighet for flere rentekutt fra Norges Bank.

Danske Bank har i hovedsak investert i obligasjoner med flytende fremfor fast kupongrente, noe som demper de negative kurseffektene fra stigende markedsrenter. Kombinert med fallende risikopremier for finansobligasjoner bidro dette til at 2016 ble et godt år for avkastningen i våre norske rentefond.

Globale high yield-obligasjoner steg 18% i 2016, mens vekstmarkedsobligasjoner notert i USD/EUR ga 11,8% avkastning målt i NOK. Vår største overvekt er nå i vekstmarkedsobligasjoner notert i lokal valuta, som steg 7,6% i 2016 og hvor den løpende renteavkastningen p.t. er over 7%.

Olje/råvarer

Oljeprisen nådde bunnivået 27 USD/fat i januar, men har siden mer enn doblet seg. OPEC-avtalen i slutten av november bidro til at oljeprisen steg til over 56 usd/fat og dermed en samlet prisøkning på over 50% i 2016. OPEC-avtalen innebærer at til sammen 24 oljeproduserende land (13 i OPEC + 11 utenfor OPEC) skal begrense oljeproduksjonen. For OPEC-landene innebærer avtalen et produksjonsmål på 32,5 mill/fat/dag, en reduksjon fra om lag 33,7 mill/fat/dag i november.

Høyere oljepriser er positivt for bl.a. den amerikanske oljeindustrien, som har respondert med økende leteaktivitet og høyere oljeproduksjon. Kombinert med Trumps planer om deregulering av oljesektoren, vil høyere oljeproduksjon i USA kunne motvirke den positive impulsen fra lavere OPEC-kvoter. Danske Bank tror oljeprisen vil stige mot 60 usd/fat mot slutten av 2017, dvs. kun en forsiktig oljeprisoppgang fra i dag.

Makroøkonomisk utvikling

USA

Fremgangen i amerikansk økonomi ble bekreftet av BNP-tallene for tredje kvartal som viste 3,5% annualisert vekstrate – det høyeste nivået på 2 år. Den viktigste økonomiske komponenten, privat forbruk, vokste med solide 3% årlig rate og stemningen blant forbrukere steg til høyeste nivå på femten år i desember.

Arbeidsmarkedsrapporten for november ble en positiv overraskelse med 178.000 nye sysselsatte i sektorer utenfor jordbruket. Ledighetsraten falt til 4,6%, som er det laveste nivået siden 2007. ISM-indeksene, som måler stemning og forventninger hos innkjøpssjefer i industri- og servicesektoren, indikerer solid vekstutvikling. FED hevet styringsrenten for andre gang på ti år i desember, og varslet ytterligere tre rentehevinger i 2017. Sentralbanksjef Yellen uttalte at sentralbanken ikke hadde tatt høyde for eventuelle positive impulser fra Trump sin økonomiske politikk, og la til at det heller ikke er nødvendig med en finanspolitisk tiltakspakke slik økonomien utvikler seg nå.

Danske Bank tror den positive utviklingen i amerikansk økonomi vil fortsette, men at vekstratene vil avta sammenlignet med nivået i tredje kvartal. For 2017 som helhet forventer vi 2,2% BNP-vekst, noe som vil være en bedring fra veksten i 2016 som vi anslår til 1,6%. Privat forbruk, som utgjør nær 70% av økonomien, vil støttes av videre fremgang i arbeidsmarkedet, stigende lønnsvekst og god aktivitet i boligmarkedet. Høyere oljepriser vil bidra til at investeringsnivået løftes, og sammen med Trump sin varslede omlegging av skattesystemet, ligger mye til rette for en et godt økonomisk 2017 i USA.

Europa

De største positive overraskelsene har de siste månedene kommet fra europeisk økonomi, både med hensyn til eurosonen og Storbritannia. Innkjøpssjefsindeksene, som er gode ledende indikatorer for utviklingen, viser tiltagende aktivitet i industrien og servicesektoren. BNP-veksten i eurosonen i tredje kvartal var uendret på 0,3% kvartalsvis rate, mens den i Storbritannia var 0,6%.

Arbeidsmarkedet i Europa er i bedring og ledighetsraten i EU og Eurosonen har falt til hhv. 8,7% og 9,8%. Dette er det laveste nivået siden hhv. 2009 og 2011. Lønnsveksten i eurosonen steg i tredje kvartal til 1,6% år/år, men fordi kapasitetsutnyttelsen i europeisk økonomi er lavere enn i USA, ventes mer moderat lønnsvekst fremover.

Danske Bank tror BNP-veksten i eurosonen vil bli 1,6% i 2016 og 1,5% i 2017. Dette er et godt aktivitetsnivå sett i lys av usikkerheten rundt Brexit. Viktigste driver er privat forbruksvekst og noe høyere investeringsnivå i næringslivet. Eurosvekkelsen gjennom fjerde kvartal gir støtte til eksportsektoren, som drar nytte av bedret etterspørsel fra USA og Kina.

ECB vil gjennom sine aktivakjøp gi støtte til økonomien og finansmarkedene gjennom 2017. Dette vil også holde finansieringskostnadene for bedrifter og husholdninger lave. ECB holder muligheten for ytterligere utvidelser av stimulansene åpne. Banksektoren drar nytte av høyere lengre markedsrenter og vil kunne videreføre en moderat utlånsvekst. Politisk risiko står på agendaen i 2017 med Brexit-forhandlinger, valg i Nederland, Frankrike og Tyskland.

Kina/Emerging Markets

Kinesisk økonomi hentet seg inn gjennom 2016 med drahjelp fra pengepolitiske- og finanspolitiske tiltak. Økt satsing på infrastrukturprosjekter og høy aktivitet i boligmarkedet ga støtte til en presset industrisektor, som mot slutten av året så det høyeste aktivitetsnivået på 2 år. Øvrige vekstmarkedsøkonomier dro nytte av høyere råvarepriser og både Brasil og Russland har lagt vekstbunnen bak seg. Brasilianske aksjer og den russiske valutaen ble blant vinnerne av samtlige aktivaklasser i 2016. Kapitalflyten til fremvoksende økonomier er følsom for utviklingen i USD og amerikanske renter, og den siste tiden har kapitalflukten fra Kina økt.

Danske Bank tror stabiliteten i kinesisk økonomi vil vedvare inn i andre kvartal i 2017, men at avtagende bygge- og infrastrukturaktivitet vil gi en moderat vekstavmatning i andre halvår. Fra en forventet BNP-vekst på 6,7% i 2016 anslår vi 6,6% vekst i 2017 og 6,3% i 2018. Stabiliteten må også sees i lys av partikongressen for landets politiske ledelse høsten 2017, hvor inntil 40% av lokale ledere vil kunne byttes ut. Myndighetenes satsing på «gamle» vekstdrivere medfører økt gjeldsoppbygging og utsettelse av viktige reformer. Dette bidrar til vår forventning om 50% sannsynlighet for en krise om 3-5 år.

Norge

BNP-veksten i fastlandsøkonomien steg 0,2% k/k i tredje kvartal, noe som var det svakeste nivået siden fjerde kvartal 2015. Statistisk Sentralbyrå sin oljetellingsundersøkelse viste at oljebransjen planlegger noe lavere investeringer i 2017 enn tidligere anslått. Arbeidsmarkedet har vist tegn til stabilisering mot slutten av 2016. Mens NAV-tallene har vist en ledighetsrate på 2,8% siden september, har SSBs AKU-tall vist et fall fra 5% i juli til 4,8% i november. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i desember og signaliserte at rentenivået vil holdes uendret i overskuelig fremtid.

Danske Bank tror BNP-veksten i fastlandsøkonomien vil være 1% i 2016 (samme som i 2015), men stige til 1,8% i 2017. Èn faktor som vil bidra positivt er lavere inflasjon, som igjen vil styrke kjøpekraften for husholdningene. Vi tror inflasjonsraten vil avta fra 3,2% i 2016 til 2,2% i 2017. Privat forbruk utgjør ca. 50% av fastlandsøkonomien. I tillegg vil motvinden fra oljesektoren gradvis avta og dermed isolert sett gi en positiv vekstimpuls. Bedring i global økonomi vil samtidig understøtte den norske eksportsektoren.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer