Statsbudsjettet 2018 – skatt

Publisert 7. november 2017 /

Av: Danske Bank

– Det er ingen store overraskelser i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst, sier skatteadvokat Toril Jørgensen i Danske Bank.

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018, og på skatteområdet er det en oppfølging av det brede skatteforliket som ble vedtatt av Stortinget i fjor. Toril forventer derfor at forslagene i hovedsak vil bli vedtatt.

For personer som sparer i aksjer med videre, er det gledelig for formuesskatten at verdsettelsesrabatten på slike investeringer økes til 20%. Videre kan man merke seg at overgangsperioden for aksjesparekonto forlenges til ut 2018. Det var varslet flere endringer for 2018, som nå blir utsatt. Dette gjelder blant annet en skjerpet rentebegrensingsregel for selskaper i konsern, som skal utredes ytterligere.

Gjennomgang med skatteadvokatene fra Danske Bank

Danske Bank arrangerte skatteseminarer på en rekke steder rundt om i landet.

Klikk her for å se presentasjonen som ble vist:

Statsbudsjettet 2018 – presentasjon

Her er hovedpunktene på skatteområdet:

Redusert alminnelig skattesats og økt utbytteskatt

Alminnelig skattesats for person og selskap reduseres til 23 %, mens utbytteskatten for privatpersoner økes til 30,59 % (ved økning av oppjusteringsfaktor fra 1,24 til 1,33).

Det blir også en økning i trinnsatsene for lønn, pensjoner m.m. I tillegg avvikles skatteklasse 2.

Formuesskatt – økt verdsettelsesrabatt på aksjer m.m.

Som forventet foreslår regjeringen å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler. Rabatten var 10 % i 2017 og øker til 20 % fra 2018. For sekundærboliger opprettholdes verdsettelsesrabatten på 10 %. For bolig og fritidseiendom vil rabatten fortsette å være 75 %.

Bunnfradrag og satser for formuesskatt videreføres for øvrig som det var i 2017. Formuesskatt påløper således for netto formue som overstiger 1,48 MNOK per person.

Aksjesparekonto (ASK) – forlenget overgangsperiode

Reglene for aksjesparekonto ble innført 1. september i år, og gir mulighet for privatpersoner til å selge børsnoterte aksjer og aksjefond på kontoen uten at det utløses skatt. Skatt utløses først ved utdelinger utover innskutt beløp. I statsbudsjettet foreslås det at overgangsperioden for kunne å flytte eksisterende investeringer inn på en aksjesparekonto uten beskatning forlenges med ett år, dvs. ut 2018.

Fondskonto – nye regler fra 2019

Det er tidligere foreslått at fra og med 2018 skal investeringer i fondskonto med begrenset forsikringselement skattlegges likt som investeringer i verdipapirfond. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at regelendringene skal innføres med virkning for inntektsåret 2019. Det foreslås også at det innføres en overgangsregel som innebærer at aksjeandelen per 01.01.2019 skal legges til grunn for investeringer i fondskontoen gjennomført før dette tidspunkt.

Skatteutsettelse for opsjoner i arbeidsforhold – gründerselskap

For små, nyetablerte selskap foreslår regjeringen at opsjonsfordeler ikke skattlegges på tidspunktet for innløsning av opsjonen, men først når de innløste opsjonsaksjene selges. Ordningen gjelder for aktive eiere med mindre enn 5 % eierskap som er ansatt fra 2018 eller senere, og er begrenset opp til kr 30 000 per ansattforhold.

Skatteplikt ved korttidsutleie av egen bolig

Etter dagens regler er utleieinntekt fra egen bolig skattefri dersom man bruker minst halvparten av boligen selv (regnet etter utleieverdien). Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil kr 20 000 i inntektsåret.

Det foreslås å fjerne skattefritaket for inntekter fra utleieforhold som varer mindre 30 dager. Et sjablonfradrag skal gjelde for kostnader, slik at 85 % av inntekten som overstiger kr 10 000 regnes som skattepliktig inntekt.

Firmabil – elbil

Den særskilte og gunstige regelen for verdsettelsesrabatt ved beregning av fordel for elbiler i firmabilbeskatningen vil bortfalle.

Rentebegrensningsreglene – innstramming på eksterne lån utsettes

Tidligere i år ble det sendt på høring et forslag om at rentebegrensningsregelen skulle utvides til å omfatte renter på lån til ekstern långiver. I høringsrunden ble det blant annet pekt på at de foreslåtte unntaksreglene for å skjerme ordinære låneforhold er kompliserte å anvende og at det bør gis tilstrekkelig tid til å innrette seg når også eksterne låneforhold omfattes. Finansdepartementet vil derfor komme tilbake med forslag til endringer i rentebegrensningsreglene så snart som mulig, med sikte på at nye regler kan tre i kraft fra og med inntektsåret 2019.

 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer