Dette betyr statsbudsjettet 2017 for din bedrift

Publisert 7. oktober 2016 /

Av: Danske Bank

Statsbudsjettet for 2017 inneholdt ingen store overraskelser, og er en oppfølgning av det brede skatteforliket som ble vedtatt av Stortinget i våres. Alminnelig skattesats reduseres fra 25% til 24 % og det foreslås økte fradragsrammer for Skattefunn, mindre endringer i avskrivningsreglene og en egen finansskatt. For privatpersoner foreslås en økning i trinnskattene og eierskatten, samt visse lettelser i formuesskatten.

Lettelsen i selskapsskatten taes igjen med en skjerpet beskatting på utbytte og aksjegevinst. Dette beregnes ved at at utbytte og gevinst oppjusteres med faktoren 1,24 i alminnelig inntekt. Aksjonæren skattelegges så med 24% av det oppjusterte beløpet, som tilsvarer en skattesats på 29,76 av utbytte.

Man kan spare 1,01% på utbytteskatt ved å ta ut ekstraordinært utbytte før 31. desember 2016.

Avskrivninger

Som tidligere varslet avvikles startavskrivninger på maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe D (Personbiler, maskiner og inventar mv.) fra og med inntektsåret 2017. Endringen innføres for å sikre at skattemessige avskrivninger i størst mulig grad følger driftsmiddelets faktiske økonomiske verdifall.

Samtidig foreslås det å øke avskrivningssatsen for alle driftsmidler i saldogruppe C (F.eks Varebiler, lastebiler, busser etc.) til 24 % hvor de i dag ligger på mellom 20-22%. Dette er ment som en kompensasjon for økt veibruksavgift på diesel og bensin.

Finansskatt

I skatteforliket ble det enighet om å innføre en finansskatt fra 2017. Finansiell tjenesteyting er unntatt fra merverdiavgift, men forslaget inneholder som ventet et forenklet alternativ til moms ved at det innføres en skatt på lønnsgrunnlaget i finanssektoren på 5 % og at bransjen nyter ikke godt av den generelle reduksjonen i skattesatsen slik at 25 % videreføres som skatt på overskuddet.

Forslaget vil også kunne få anvendelse på bl.a holdingselskaper med ansatte som utfører aktiviteter omfattet av næringshovedområdet «K» i SSBs Standard for næringsgruppering (Finansierings- og forsikringsvirksomhet). Holdingselskaper uten ansatte omfattes derimot ikke, herunder foretak som kun utbetaler ordinære styrehonorar som beskattes som lønn. Forslaget inneholder videre unntak blant annet for virksomhet som har en lav grad av finansierings- og forsikringsvirksomhet (mindre enn 30%) eller en høy grad av mva-pliktig virksomhet innenfor dette næringshovedområdet.

Skattefunn

Skattefunn er en subsidieordning av forskning- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) via skatteseddelen. Alle norske bedrifter som har FoU-prosjekter kan søke Norges forskningsråd om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Gjennom Skattefunn kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Det foreslås en økning i skattefradrag for næringslivets kostander til forskning og utvikling (Skattefunn). Beløpsgrensen for egenutført FoU foreslås økt fra 20 MNOK til 25 MNOK, mens den for innkjøpt FoU foreslås økt fra 40 MNOK til 50 MNOK (som også er maksgrensen for samlet skattefradrag).

Endring fra skatteforliket

Skatteforliket inneholdt en enighet om å utvide rentebegrensningsregelen til også å ramme rene eksterne renter. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 inneholder imidlertid ingen forslag om dette. Det foreslås heller ingen kildeskatt på renter og royalty, selv om regjeringen tidligere har uttalt at dette vurderes innført.

Endringer for privatpersoner

  • Alminnelig skattesats: Foreslås redusert til 24 % fra 2017, og videre ned til 23 % fra 2018.
  • Utbytteskatt personlig aksjonær/eierskatt: Beregningsgrunnlaget økes med en oppjustert faktor på 1,24 på alminnelig skattesats. Dette utgjør en skattesats på 29,76 % før skjerming for inntektsåret 2017. Satsen vil øke ytterligere fra 2018.
  • Skjermingsrenten i aksjonærmodellen: Økes med 0,5 prosentpoeng før skatt.
  • Aksjesparekonto: For å stimulere til mer sparing, foreslår Regjeringen å innføre en aksjesparekonto for privatpersoner. Forslaget om aksjesparekonto omfatter investeringer i børsnoterte aksjer samt aksjefond med mer enn 80 % aksjeandel. Utsettelse med beskatning er begrenset til å gjelde gevinster ved salg av aksjer. Dette innebærer at aksjonæren årlig vil bli løpende beskattet for eventuelle utbytter. Utsettelse med beskatning av gevinster gjør det likevel enklere for privatpersoner å omfordele sparemidler i børsnoterte aksjer og aksjefond.
Lempelser i formuesskatten

Fribeløpet for formuesskatten økes fra 1,4 MNOK per person til 1,48 MNOK. Videre foreslås følgende lempelser;

Verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital

Som forventet foreslår regjeringen at det innføres en verdsettelsesrabatt for «arbeidende kapital». Rabatten skal kun gjelde for eiendeler som privatpersoner (de formuesskattepliktige) eier direkte. Med arbeidende kapital menes aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i verdipapirfond, andeler i deltakerlignede selskaper samt driftsmidler. Rabatten foreslås å være 10 % for 2017, og skal økes til 20 % for 2018.

Den negative siden av rabattregelen er at formuesskattepliktige vil få en sjablonmessig reduksjon i sitt gjeldsfradrag ved beregning av netto formue. Andel gjeld som anses som «tilordnet» arbeidende kapital (sjablonmessig beregnet), skal kun hensyntas med 90 % av pålydende ved beregning av den formuesskattepliktiges netto formue.

Utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd

Regjeringen foreslår en midlertidig regel for inntektsårene 2016 og 2017 om betalingsutsettelse av formuesskatten i to år for eiere av virksomheter med negativt resultat i årsregnskapet for kalenderåret før inntektsåret. For selskap i konsern er det et tilleggsvilkår at også konsernregnskapet har negativt resultat for å kunne bli omfattet av denne utsettelsesmuligheten. Formuesskattepliktige må søke for å bli omfattet av denne bestemmelsen, og for de som omfattes foreslås det at renten settes til 5 % i utsettelsesperioden. Forslaget gjelder kun der formuesskatten som kan utsettes er på minst 30 000 NOK.

Oppsummering

På skatteområdet har forslaget om innføringen av en egen finansskatt møtt stor motstand fra bransjen, men ser man forslagene under ett synes de i hovedsak å være en presisering og oppfølgning av Stortingets skatteforlik i våres. Mindre justeringer kan og vil komme, men i hovedsak forventes det at overnevnte forslag vil få flertall og bli innført med virkning for inntektsåret 2017.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer