Nyhetsbrev uke 48: Mot lysere tider i aksjemarkedet?

Publisert 28. november 2016 /

Av: Danske Bank

Danske Bank har valgt å øke andelen aksjer i våre fondsporteføljer til overvekt. I praksis betyr dette at aksjeandelen er høyere, og renteandelen dermed lavere, enn i referanseindeksene vi sammenligner avkastningen med. Vi har nå en aksjeovervekt på 25% av maksimal ramme.

Bakgrunnen er økt tro på at aktiviteten i verdensøkonomien vil stige i første halvdel av 2017, og at dette vil reflekteres i høyere forventet selskapsinntjening. Sistnevnte er sammen med endringer i verdsettelse den viktigste langsiktige driveren for avkastning i aksjemarkedet.

Økt global vekst vil bidra til høyere inflasjon og rentenivåer, som i en periode vil være negativt for deler av rentemarkedet. Implikasjonen av dette er at investorer vil bli fristet til å øke investeringene i aksjemarkedet på bekostning av obligasjoner.

Trump kan gi amerikansk vekstboost

Selv om den nyvalgte presidenten i USA representerer et betydelig usikkerhetsmoment på mange områder, tror vi den varslede finanspolitiske retningen vil være positiv for amerikansk økonomi. Tiltakene som vil påvirke finansmarkedene og økonomien raskest vil være lavere selskapsskatt og muligheten til å hente tilbake overskudd fra utlandet med redusert skattesats.

Sistnevnte vil bidra til å dempe den negative impulsen fra stigende lønninger og høyere renter på amerikanske selskapers lønnsomhetsmarginer, samt underbygge høyere inntjening per aksje, da deler av kapitalen trolig vil bli benyttet til tilbakekjøp av egne aksjer. Høy verdsettelse og negative effekter fra en sterk USD bidrar til at vi likevel beholder en nøytralvekt i amerikanske aksjer.

Vi tror boligmarkedet vil fortsette å være en avgjørende vekstdriver i USA, understøttet av en sunnere banksektor som kan yte finansiering til bedrifter og husholdninger. Det er utsikter til styrket lønnsomhet og mindre regulering av amerikanske banker. Dette har bidratt til at S&P 500 Banks – indeksen har steget 17% hittil i november.

Positive forventninger til europeisk økonomi

Et godt vekstmoment reflekteres blant annet i høyeste industriaktivitet på nesten ett år. Vi tror høyere markedsrenter vil heve inntjeningen i banksektoren, som igjen kan underbygge en positiv kredittimpuls til økonomien.  Vi tror FED kommer til å heve styringsrenten 2 ganger i 2017. Sammen med en ekspansiv finanspolitikk vil det bidra til en sterk USD. Kombinert med vår tro på at ECB vil holde styringsrenten på rekordlavt nivå også neste år, vil dette underbygge en svak EUR vs. USD. Euroen har allerede svekket seg 6,3% mot USD siden august, noe som vil komme euro-landene til gode gjennom styrket konkurransekraft. Eksport utgjør hele 45% av BNP i eurosonen.

Europeiske aksjer har vært upopulære de foregående kvartalene. Målt i lokal valuta har STOXX Europe 600-indeksen nå gitt 14% lavere avkastning enn amerikanske S&P 500. Usikkerhet rundt vekst, inflasjon, banksektoren og økt oppslutning om populistiske partier er bakenforliggende faktorer. Selv om den politiske usikkerheten vil vedvare, tror vi likevel det økonomiske bildet kommer til å bedres. Vi beholder en nøytralvekt også i europeiske aksjer.

Fortsatt tro på vekstmarkedene

Aksjer og obligasjoner i vekstmarkedene har falt markant i verdi etter valget av Trump. Styrkingen av dollaren og høyere vestlige renter har sammen med en proteksjonistisk retorikk reversert kapitalinngangen til emerging markets fra tidligere i år. Vi mener denne markedsreaksjonen er overdreven og beholder vår nøytrale tilnærming til vekstmarkedsaksjer og overvekt i Emerging Markets-obligasjoner. Mange vekstmarkedsøkonomier er i bedring, eksempelvis Brasil og Russland som gradvis henter seg inn igjen fra råvareprissjokket 2014/2015. I tillegg er statsfinansene gjennomgående sunnere og gjelden i stadig større grad tatt opp i lokal valuta fremfor i USD.

Stabil vekst i Kina i 2017

Den viktigste årsaken er likevel Kina, hvor myndighetene synes å prioritere oppnåelsen av vekstmålet på minst 6,5% frem til og med 2020. Realiseres vekstmålet også i 2017 vil det være positivt også for andre vekstmarkedsøkonomier som har Kina som handelspartner. Når det er sagt vil en offisiell vekstrate på 6,5% eller høyere forsterke ubalansene og gjeldsbyrdene i kinesisk økonomi ytterligere, noe vi mener øker faren for en krise om 3 til 5 år.

Grafen viser i hvilken grad økonomiske nøkkeltall er bedre eller svakere enn forventet. Tall over 0 indikerer positive overraskelser.

Hva betyr dette for dine investeringer?

Et mer lovende globalt vekstbilde er positivt for aksjeinvesteringer, men kan være negativt for enkelte obligasjonskategorier. I Danske Bank har vi på rentesiden de største investeringene i norske selskapsobligasjoner med høy kredittrating og flytende kupongrenter. Sistnevnte medfører lav følsomhet for renteendringer og dermed et godt avkastningspotensial selv om markedsrentene skulle stige videre. Flytende kupongrente betyr at selskapet som har utstedt obligasjonen betaler en regelmessig rente til investor basert på pengemarkedsrenten til enhver tid, pluss en risikopremie.

Fordelingen mellom aksjer og renter viktigst

Taktiske allokeringsendringer i våre porteføljeløsninger har til hensikt å skape en meravkastning utover «markedsavkastningen», representert ved de ulike porteføljenes referanseindekser.

Det er viktig å påpeke at taktiske endringer ikke er avgjørende for oppnåelsen av god langsiktig avkastning. Den strategiske allokeringen er langt mer betydningsfull. Strategisk allokering er enkelt forklart den fordelingen mellom aksjer, renter og eventuelt andre aktivaklasser man bestemmer seg for å investere langsiktig i.

Studier av historiske avkastningsresultater viser at anslagsvis 80% av den langsiktige avkastningen kommer fra strategiske allokeringsvalg, 10% fra produktvalg og 10% fra taktisk allokering. Med andre ord er den viktigste beslutningen man tar som investor, som regel også den første.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer