Nyhetsbrev uke 47: Fire markedsdrivere – hva betyr de for deg?

Publisert 22. november 2016 /

Av: Danske Bank

Finansmarkedene har i november vært preget av fire dominerende markedsdrivere; dollarstyrkelse og aksjeoppgang i utviklede økonomier, stigende markedsrenter og negativ kursutvikling i vekstmarkedene.

Disse trendene påvirker norske fondsinvestorer på godt og vondt. Fremgang i vestlige aksjemarkeder, inkludert det norske,  er selvsagt positivt og en sterkere USD vs. NOK gir en ekstra avkastningsmessig «bonus» for fond notert i USD. Kursfall for  vekstmarkedsrelaterte aksje- og rentefond er mindre hyggelig, men mange av disse fondene har USD som basisvaluta, noe som demper fallet målt i NOK. Høyere markedsrenter utgjør en motvindseffekt for kursutviklingen i rentefond, men bidrar samtidig til et høyere løpende avkastningsnivå i tiden fremover.

Fremgangen i vestlige aksjemarkeder skyldes ikke «Trumponomics» alene. Det økonomiske vekstnivået har steget og i industrien indikeres det høyeste aktivitetsnivået globalt på nesten et år. Normalt vil en så kraftig renteoppgang som vi har sett de siste ukene være negativt også for aksjer, men fordi høyere global vekst er èn av driverne, gir dette investorene tro på at inntjeningsveksten hos de børsnoterte selskapene vil løftes.

Hva betyr en sterkere USD?

En sterkere dollar bidrar til at verdien av fond notert i USD stiger i verdi målt i norske kroner. Målt mot de viktigste handelspartnerne har USD nådd det sterkeste nivået på over 13 år. En sterk USD reflekterer tiltro til amerikansk økonomi, til Trumps valgløfter og til signalet fra FED om høyere styringsrenter. En valuta som stiger i verdi skaper også en selvforsterkende effekt gjennom økt kapitalinngang på forventning om at trenden fortsetter. Men dollaren bør ikke bli for sterk, da dette bl.a. demper konkurransekraften for eksportsektoren og inntjeningen i mange bedrifter i USA.

Nesten halvparten av omsetningen i S&P 500-indeksen kommer fra utlandet, og en sterk USD har vært en bekymring hos selskapene allerede før «Trump-boosten». Selv om høy kapasitetsutnyttelse, et stramt arbeidsmarked og den høyeste lønnsveksten på 7 år, taler for en fortsatt sterk USD, vil bekymringer rundt budsjettunderskudd og statsgjeld gradvis kunne virke motsatt. Mye vil avhenge av hvilke tiltak Trump faktisk får gjennomført og hvordan FED responderer.

Hva med inflasjon og markedsrenter?

For obligasjoner hvor det er avtalt en fast renteutbetaling til investorene, vil verdien av obligasjonen falle når markedsrentene stiger. Normalt vil en periode med stigende økonomisk vekst og høyere inflasjonsforventninger derfor være negativt for store deler av obligasjonsmarkedet. I øyeblikket bidrar spesielt høyere råvarepriser til en økning i globale inflasjonsforventninger, noe som har trukket markedsrentene opp. Med mindre råvareprisene fortsetter å stige, vil inflasjonsforventningene globalt modereres.

Norske markedsrenter har steget sammen med de utenlandske og bidratt til svakere utvikling i mange obligasjonsfond. Men, fordi norske obligasjonsfond gjerne investerer i selskapsobligasjoner med i stor grad flytende rente, og ikke i statsobligasjoner med fast rente, har de negative effektene vært begrensede. Tendensen til stigende inflasjon i utlandet reflekteres riktignok ikke i norsk økonomi, da inflasjonsnivået her hjemme er fallende. Årsaken til dette er at prisveksten i Norge det siste året ble løftet av kronesvekkelsen og dermed stigende importpriser i kjølvannet av oljeprisfallet. Nå har oljeprisen og kronen styrket seg, noe som bidrar til å dempe prisene på importerte varer og tjenester, og dermed det samlede inflasjonsnivået.

Vil kursfallet i vekstmarkedene fortsette?

Stabilitet i kinesisk økonomi, bedring i Russland og i Brasil var bidragsytere til god utvikling for aksjer og obligasjoner i Emerging Markets (EM) inntil det amerikanske presidentvalget. Til tross for en noe aggressiv handelsretorikk fra Trump under valgkampen, er det grunn til å forvente en moderering. Vi tror derfor det økonomiske oppsvinget i mange vekstmarkeder vil fortsette, og at kursfallene den siste tiden virker overdrevne. Høyere økonomisk vekst i USA vil kunne gavne eksportorienterte vekstmarkeder, som med en svekket valuta vs. USD styrker sin konkurransekraft. Skulle USD og de amerikanske rentene fortsette å stige vil dette definitivt utgjøre en trussel, da det på sikt gir høyere finansieringskostnader for stater og selskaper i EM og underbygger kapitalflukt fra EM til USA. Målt i norske kroner er vekstmarkedsaksjer fortsatt opp 4,5% siden årsskiftet.

Oppsummering

Vi tror det er grunn til å tro at den amerikanske dollaren vil fortsette å være sterk, men at tempoet som den styrker seg i vil avta. Uttalelser fra Trump som skaper usikkerhet rundt hans politikk, eksempelvis relatert til utenriks- og handelspolitikken, vil kunne gi et tilbakefall. Skulle Trump få gjennomslag for sin finanspolitikk vil trolig dollaren etterhvert møte økende skepsis fra investorer relatert til mindre bærekraftige amerikanske statsfinanser.

Vi tror inflasjonen og rentenivået vil kunne stige videre i USA, der blant annet lønnsveksten nå er på høyeste nivå siden 2009. I Europa derimot er potensialet mer begrenset da arbeidsledigheten fortsatt er 10% og lønnsveksten kun 1%. Her hjemme tror vi inflasjonen vil avta, men at høyere markedsrenter vil trekke boliglånsrentene oppover. Høyere boliglånsrenter kombinert med innstramminger i bankenes utlånspraksis vil gi lavere boligprisvekst.

Vår generelle anbefaling er å etablere eller beholde en portefølje av aksje- og rentefond som er tilpasset individuelle ønsker og behov. Til tross for kontinuerlige markedsbevegelser, økonomiske og politiske hendelser er det ikke hensiktsmessig å gjøre endringer i porteføljen basert på kortsiktige bekymringer. Undersøkelser viser at mange porteføljeendringer som regel bidrar til å redusere, fremfor å øke, avkastningen.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer