Nye OPEC-kutt en gavepakke til amerikansk skiferolje?

Publisert 16. mai 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Oljemarkedet har vært preget av ubalanse de siste årene. Produksjonen av olje har vært større enn etterspørselen, noe som har ført til stigende oljelagre og et vedvarende lavere prisnivå enn i perioden 2011 til sommeren 2014. Denne situasjonen har gitt opphav til en drakamp mellom OPEC-kartellet på den ene siden, og amerikanske skiferoljeprodusenter på den andre.

Avtalen om produksjonskutt mellom OPEC og 11 andre oljeproduserende land i november, bidro til at oljeprisen løftet seg fra om lag 45 usd/fat til rundt 55 usd/fat de påfølgende månedene. Denne prisoppgangen forsterket aktivitetsøkningen som var på gang i oljeindustrien i USA, som igjen har gitt en kraftig rekyl også i amerikansk oljeproduksjon.

Mens enkelte oljeanalytikere og organisasjoner spår at oljemarkedet vil oppleve et tilbudsunderskudd i løpet av andre halvår 2017, tror andre at tilbudsoverskuddet vil vedvare. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) tilhører førstnevnte gruppe, mens Energy Information Agency i USA tilhører sistnevnte.

Trolig må veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon bremses for å unngå et vedvarende overskudd og fortsatt (relativt sett) lave oljepriser.

Kilde: IEA og EIA

Når verdens henholdsvis største oljeprodusent og oljeeksportør, Russland og Saudi-Arabia, denne uken signaliserte at de er innstilt å forlenge produksjonskuttene i 9 måneder, til og med mars 2018, kan dette bli et viktig bidrag til å oppnå markedsbalanse og lavere oljelagre. Spørsmålet er bare om den positive prisimpulsen en slik avtale gir, vil utlignes av enda høyere produksjon i USA.

Hva ønsker OPEC?

OPEC, som står for om lag 40% av verdens oljeproduksjon, ønsker å bidra til bedre oljemarkedsbalanse og lavere oljelagre, som igjen er en forutsetning for høyere oljepriser. Helt konkret er målsetningen å få råoljelagrene i de 35 mest industrialiserte økonomiene (OECD) ned mot fem års gjennomsnittlig lagernivå.

Èn måte produksjonskuttene kan bidra til dette, er ved å gi en positiv prisimpuls i korttidsmarkedet slik at oljeprodusentene får insentiv til å selge olje fra lager med levering umiddelbart eller i nær fremtid, fremfor å lagre oljen for levering lenger frem i tid. Lavere lagernivåer kan understøtte en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og drive oljeprisene opp. Russland og Saudi-Arabia trenger en oljepris på hhv. 60 og 83 usd/fat for å balansere sine offentlige budsjetter.

Vil amerikansk skiferolje oversvømme markedet, igjen?

De siste månedene har riggaktiviteten og oljeproduksjonen i USA økt markant, mer enn også OPEC hadde regnet med. Av dagens samlede amerikanske oljeproduksjon på om lag 9,3 millioner fat per dag, utgjør utvinning av skiferolje om lag 56%. Skiferolje har likevel stått for hele 92% av veksten i amerikansk oljeproduksjon i perioden 2011-2014, og andelen forventes å øke fremover.

Hva er skiferolje?

Skiferolje utvinnes direkte fra kildebergartene der den er fanget, før den eventuelt renner ut i større bassenger. Utvinningen foregår ved at det borres inn i skiferlagene, for så å presse vann, sand og kjemikalier inn med så høyt trykk at skiferen sprekker opp. Når trykket letter kommer vannet tilbake mens sanden blir liggende igjen mellom skiferen. Deretter sørger det naturlige trykket i grunnen for at noe av oljen kan trekkes ut av de gjerne horisontale brønnene.  I motsetning til tradisjonell oljeproduksjon kan omfanget av skiferoljeproduksjon tilpasses relativt raskt, blant annet til endringer i oljeprisene. Det kan gå bare noen måneder fra beslutning om oppstart av brønn, til den produserer olje, og den kan stenges relativt raskt ned igjen.  Det er denne fleksibiliteten som bidrar til at mange mener skiferindustrien i USA har overtatt rollen som «svingprodusent» fra OPEC.

Fallende kostnadsnivå og stigende produktivitet

Tilbake i 2013 anslår vi at gjennomsnittlig produksjonskostnad for skiferolje var 60-70 usd/fat. Kombinert med kostnadsmessige tilpasninger i kjølvannet av oljeprisfallet 2014-2016, har teknologiske fremskritt bidratt til å redusere gjennomsnittlig kostnadsnivå falt til 50-55 usd/fat, ifølge Goldman Sachs.

I følge Financial Times har kvalitet og effektivitet på boreriggene som nå settes i drift bedret seg så mye at de utvinner i gjennomsnitt 2,5 ganger så mye olje som i 2014. I Permian-feltet i Texas anslås det at hver rigg vil i år produsere 662 fat olje per dag, noe som er tre ganger som mye som i slutten av 2014.

Hva kan dempe fremgangen for skiferolje?

Oppblomstringen av skiferoljeindustrien i USA har vært drevet av fallende kostnadsnivå, stigende produktivitet, tilgang til rimelig finansiering og muligheter til å sikre inntektene gjennom salg av olje på fremtidskontrakter. Selv om det antas at skiferproduksjonen vil fortsette å stige (EIA anslår at skiferoljeproduksjonen vil overstige 6 mill/fat/dag i løpet av de neste ti årene), er det også faktorer som risikerer å dempe veksten.

Goldman Sachs påpeker i en analyse at perioden med fallende kostnadsnivå er over, og at samlede kostnader per brønn vil stige med 30% fra bunnivået sommeren 2016. Dette skyldes justeringer av utvinningsmetoder, som blant annet krever større mengder sand og andre innsatsfaktorer. I tillegg fører høyere aktivitet til større etterspørsel etter produkter og tjenester fra underleverandører, som igjen får større «pricing power», dvs. mulighet til å øke prisene i takt med etterspørselen.

Kilde: Goldman Sachs

Èn viktig kilde til trygghet for oljeprodusentene er muligheten til å sikre fremtidige inntekter gjennom å selge olje i dag med levering frem i tid, gjerne da til høyere priser enn om de hadde solgt med snarlig levering. En forutsetning for dette er en fremtidskurve for olje som er stigende. Goldman Sachs anslår at om lag 35% av amerikansk oljeproduksjon var sikret ved utgangen av mars, men at produsentene deretter har sikret svært lite av produksjonen for 2018, noe som øker den finansielle sårbarheten ved et nytt oljeprisfall, og dermed også viljen til å øke aktiviteten ytterligere.

Et tredje usikkerhetsmoment er tilgangen til finansiering. De siste 10-12 årene har obligasjonsmarkedet blitt en stadig viktigere fremmedkapitalkilde for oljeaktørene, og fordi oljebransjen i USA inkluderer mange mindre og finansielt sårbare selskaper, anslås det at nesten en fjerdedel av amerikansk oljeproduksjon er avhengig av det såkalte høyrentemarkedet (high yield) for fremmedkapitalfinansiering.

Dermed kan en eventuell korreksjon i dette markedet, med lavere risikovilje blant investorer og et stigende rentenivå utgjøre en risikofaktor. Selv om risikoviljen har steget og oljeaktørenes lånekostnader falt markant i takt med oljeprisoppgangen siden februar 2016, utgjør en ny krise i obligasjonsmarkedet en potensiell trussel mot den videre veksten i oljeproduksjonen.

Danske Bank forventer moderat prisoppgang for olje

Vi har nylig nedjustert vårt prisanslag for olje de neste kvartalene. Selv om vi tror fremgang i verdensøkonomien isolert sett vil underbygge god etterspørselsvekst, indikerer anslag fra blant annet IEA at etterspørselsveksten vil være svakere enn først antatt. Gradvis vil også fallet i oljeinvesteringer etter 2014 gi utslag i lavere produksjonsvekst fra konvensjonelle felt.

Forekomsten av nye oljefelt falt i 2016 til det laveste nivået noensinne og antall nye prosjekter planlagt til laveste nivå på 70 år, ifølge IEA. I Nordsjøen falt oljeinvesteringene til under 25 mrd USD i fjor, om lag halvparten av nivået fra 2014. Det forventes at investeringstørken vil fortsette i 2017 og bidra til å dempe veksten i samlet oljeproduksjon fra konvensjonelle felt de neste årene.

Til tross for at OPEC og flere andre land ser ut til å videreføre produksjonskuttene inn i 2018, ser vi likevel på potensialet i amerikansk oljeindustri som så betydelig at effekten på prisutviklingen kan utlignes. Mye vil derfor avhenge av hvor stor produksjonsvekst vi ser i USA, og hvorvidt noen av de begrensende faktorene som er beskrevet over, kommer i spill de neste kvartalene.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer