Månedskommentar og markedssyn – desember 2017

Publisert 1. desember 2017 /

Av: Danske Bank

Den globale oppturen fortsetter og faresignalene glimrer med sitt fravær. Seniorstrateg Christian Lie ser på momentene som blir avgjørende for markedets utvikling i 2018.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Globale aksjer (MSCI World All-Countries) steg 2% i november og har dermed hatt positiv avkastning tretten måneder på rad. Det har aldri tidligere skjedd i indeksens 30-årige historie og er et resultat av en sterk global konjukturoppgang uten stigende renter. Til tross for at amerikanske og vekstmarkedsrelaterte aksjer steg henholdsvis 3% og 0,5%, var oppdriften fraværende i Europa og på Oslo Børs, som endte måneden med et fall på henholdsvis 2% og 1,3%. Selv om det kom enkelte skuffende nøkkeltall fra kinesisk økonomi, viste både amerikansk og europeisk økonomi styrketegn. Til tross for 3% oljeprisoppgang svekket norske kroner seg 3,3% mot euro og 1,3% mot dollar, noe som kan forklares av usikkerhet rundt norske boligpriser og enkelte skuffende norske makrotall.

Den globale oppturen fortsetter

Vi har en overvekt i aksjer tilsvarende 35% av maksimal overvekt. Fremgangen i verdensøkonomien ser bærekraftig ut, noe vi tror vil gi støtte til aksjemarkedet. Drivkreftene er;

 1. Stigende sysselsetting og lav inflasjon som styrker husholdningenes kjøpekraft
 2. Styrket lønnsomhet og lysere utsikter som bidrar til at næringslivet øker investeringene
 3. Lav prisvekst og lave inflasjonsforventninger holder rentenivået lavt
 • Amerikansk økonomi vokste med 3,3% annualisert rate i tredje kvartal. Dette er det høyeste nivået på tre år og ble trukket opp av kapitalinvesteringer. En indikator fra Atlanta FED signaliserer at vekstraten i fjerde kvartal vil være 3,4%. Stemningen blant forbrukerne har ikke vært mer optimistisk siden november i år 2000. Vi tror vekstraten vil avta noe, men ser liten fare for en konjunkturnedgang i USA i 2018. Skattelettelser kan gi en positiv impuls. Innhentingen etter finanskrisen er inne i sitt niende år, men har samtidig vært historisk svak. Dette bidrar til at økonomien ikke er overopphetet og at oppturen kan vare lenger.
 • Eurosonen opplever en økonomisk «boom»; et stemningsbarometer for husholdninger og bedrifter nådde høyeste nivå på sytten år, sysselsettingsplanene i industrisektoren er på et rekordnivå samtidig som det aldri har vært så mange små- og mellomstore bedrifter i regionen som oppgir stigende lønnsomhet. Det har ikke vært høyere utlånsaktivitet fra bankene siden finanskrisen. Med utgangspunkt i en fortsatt stimulerende ECB, økende global handel og mer stabile politiske utsikter, ser vi gode forutsetninger for videre fremgang.
 • Kina kan ha en årlig vekstrate på 6,3% frem til og med 2020 for å nå sitt vekstmål. Dermed ligger det an til en kontrollert landing, koordinert av myndighetene. Kommunistpartiets 100-års jubileum i 2021 kan bli en garantist for stabil økonomisk utvikling de neste årene. Vi ser likevel på myndighetenes planer om å tøyle kredittveksten, boligmarkedet og forurensningen som risikofaktorer, da innstramminger kan gi økonomiske skuffelser og/eller finansiell uro

Faresignalene glimrer med sitt fravær

Verdsettelsen av aksjer, statsobligasjoner og kredittobligasjoner er samlet sett på høyeste nivå siden år 1900, ifølge Goldman Sachs. Høy verdsettelse kan forsterke en nedtur, men har historisk sjelden vært utløsende faktor.  Resesjonsfrykt er en langt hetere kandidat for å dempe investorenes betalingsvilje. Dermed er det skuffende økonomisk utvikling eller pengepolitisk innstramming som er faren, for før eller siden vil konjunkturoppgangen snu eller rentene stige mer enn ventet. Vi ser enda ikke tegn til et slikt vendepunkt. Økonomiske nøkkeltall er bedre enn analytikerne forventer, inntjeningsestimatene skrus mer opp enn ned og det er ingen tegn til akselererende inflasjon.

Fire momenter som blir avgjørende i 2018

 1. Gullhårs levedyktighet
  • En drømmekombinasjon av akselererende vekst og inntjening, lav inflasjon, forsiktige sentralbanker, fallende kreditt-spreader, fravær av store kursfall og ignorering av politisk/geopolitisk risiko har drevet aksjer til nye toppnoteringer i 2017. Verdsettelsen har også steget, og investorenes tålmodighet kan være mer begrenset dersom en eller flere av disse Gullhår-komponentene endres.
 1. Rasjonell eller irrasjonell begeistring
  • Oppturen i aksjemarkedet etter finanskrisen kalles «The most hated bull market in history». Årsaken er skepsis til sentralbankenes rolle, den økonomiske fremgangens holdbarhet og til stadig høyere prising av aksjer. Mistilliten har bidratt til god risikokapasitet blant investorer, som igjen gradvis har utnyttet kursfall i markedet.
  • Med stadige oppjusteringer av analytikernes forventninger til global vekst og selskapsinntjening, er det tegn til at optimismen får økt fotfeste. Etter hvert kan begeistringen bli overdreven slik at kapasiteten til å øke risikonivået begrenses. Globale fondsforvaltere har allerede rekordhøy risikoeksponering, ifølge Bank of America Merrill Lynch. En rekordhøy andel (65%) privatinvestorer i USA tror aksjemarkedet vil fortsette å stige det neste året.
 1. Veksteventyrets holdbarhetsdato
  • Fremgangen i verdensøkonomien er den sterkeste siden før finanskrisen. Vi får trolig det laveste antallet land i resesjon noensinne i 2018. Mye tyder på at akselerasjonen som startet sommeren 2016 likevel er bak oss. Indikatorer for industriaktiviteten i USA (ISM) og Eurosonen (PMI) er begge nær 60-indekspoeng, det høyeste nivået siden hhv. 2011 og 2000. I USA har ISM-indeksen toppet ut rundt 60 de siste 35 årene. Sannsynligheten for fall i indikatorene begynner å øke. Dette trenger ikke være negativt for aksjemarkedet, så lenge de ikke faller for mye. Vi forventer ikke et negativt konjunkturvendepunkt de neste kvartalene, men tror likevel drahjelpen til finansmarkedene fra positive makrooverraskelser vil avta.
 1. Punktering av renteboblen
  • Det er gjennomført 702 globale rentekutt siden finanskrisen. Sentralbankene har kjøpt finansielle aktiva for anslagsvis 15.000 mrd USD i samme periode. I Eurosonen har prisene på stats- og kredittobligasjoner kun vært dyrere i fem prosent av tiden historisk. Nå står pengepolitisk normalisering på agendaen. Likviditetstilførselen fra sentralbankene nådde en topp i mars i år og vil bli netto negativ ved inngangen til 2019, ifølge Deutsche Bank.
  • I tillegg til avrunding av oppkjøpsprogrammene, er det i hovedsak lav inflasjon som holder sentralbankene fra å heve styringsrentene raskere. Stigende kapasitetsutnyttelse, et strammere arbeidsmarked og effektene fra Trumps skattelettelser kan betyr en mer offensiv FED enn markedene priser inn i 2018.
  • Vi ser ikke for oss et inflasjonssjokk – det er tegn til strukturelt lavere prisvekst enn tidligere. Dette kan føre til en gradvis og varsom renteoppgang, som verken punkterer fremgangen i økonomien eller i finansmarkedene. Inflasjon er dermed en x-faktor i 2018. Et rentesjokk drevet både av høyere prisvekst og redusert likviditetstilførsel fra sentralbankene er et uønsket scenario.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer