Månedskommentar mai og markedssyn juni 2017

Publisert 1. juni 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Solide kvartalsregnskaper fra amerikanske og europeiske selskaper bidro sammen med økt politisk stabilitet i Europa til at globale aksjer steg 2% i mai, målt i amerikanske dollar. Norske kroner styrket seg 1,7% mot USD og reduserte avkastningen i dollarnominerte fond for norske investorer. Europeiske og amerikanske aksjeindekser steg 1,4% og for førstnevnte bidro en sterkere EUR til å styrke verdiutviklingen for norske investorer. Oslo Børs steg 1,6% til tross for et fall i oljeprisen, som nå er ned over 10% siden årsskiftet.

Vekstutsiktene for verdensøkonomien ble moderert ettersom indikatorer for amerikansk og kinesisk økonomi falt tilbake, mens nøkkeltall fra eurosonen ble opprettholdt på høyeste nivå på seks år. Tendensen med avtagende prisvekst og lavere markedsrenter i USA og Europa ble videreført fra april. Også her hjemme falt markedsrentene gjennom måneden.

Den såkalte «Trump-effekten» etter det amerikanske presidentvalget, med sterkere dollar, stigende amerikanske renter og høy vekstoptimisme, er så godt som forsvunnet med den importvektede USD nå tilbake til nivåene fra før valget.

I Europa bidro Emmanuel Macron sin seier i det franske presidentvalget til å forsterke kapitalinngangen i europeiske aksjer og i franske statsobligasjoner. Meningsmålingene indikerer at Macrons parti ligger an til å kunne oppnå flertall ved parlamentsvalget. Med en forventet videreføring av Angela Merkels lederrolle i Tyskland til høsten, er økt stabilitet i europeisk politikk godt nytt, spesielt i kjølvannet av Merkels uttalelse om at Europa ikke lenger kan regne med USA i en rekke spørsmål på samme måte som tidligere

Oljeprisen ble påvirket av forventninger til OPECs avtale med 10 andre oljeproduserende land om å videreføre produksjonskuttene på inntil 1,8 mill/fat/dag. Selve avtalen skuffet likevel markedsaktørene da det var håp om større kutt og fordi usikkerheten om hva OPEC vil gjøre når avtalen utløper ikke ble dempet. Produksjonsøkningen i USA har vært større enn forventet og anslag viser nå at amerikansk oljeproduksjon kan overstige 10 mill/fat/dag allerede inneværende år, i hovedsak på grunn av utvinning av skiferolje.  Fra OPEC-avtalen ble etablert i november 2016 har veksten i amerikansk oljeproduksjon fullt ut kompensert for produksjonsfallet til OPEC-landene og Russland.

Danske Bank beholder inntil videre en overvekt i aksjer, med fokus på Europa. Selv om vi forventer et svakere vekstmoment i andre halvår, vil fortsatt moderat fremgang i verdensøkonomien og utsikter til solid selskapsinntjening, gi grunnlag for positiv avkastning i aksjemarkedet.

Vekstfremgangen er i ferd med å avta

2016 ga oss den første synkroniserte globale oppturen siden 2009 og forventningene om finanspolitiske tiltak i USA forsterket optimismen i finansmarkedene etter valget i november. Det solide vekstmomentet ble videreført inn i årets første måneder, men momentet har nå avtatt og vi forventer at vekstmoderering vil prege andre halvår.

I første omgang har vi sett signaler om avtagende aktivitet i amerikansk og kinesisk industri, og særlig i Kina ser det ut til at myndighetenes innstramming i kredittaktiviteten er større i omfang enn ventet. Europeisk økonomi har så langt opprettholdt det sterke vekstmomentet, noe som sammen med redusert politisk risiko har bidratt til at euroen nå er på sterkeste nivå mot dollar siden september 2016.

USA – «Trumponomics» gir ingen vekstboost

Til tross for republikansk flertall i Kongressen og bred enighet om å senke skattenivået, er det stor uenighet om hvordan dette skal finansieres. Vi forventer derfor tilsvarende utfordringer med skattereformen som det har vært med helsereformen. Reduserte forventninger til effektene fra «Trumponomics» reflekteres allerede i svakere dollar, lavere renter- og inflasjonsforventninger. Vi forventer enighet om skattereform tidligst mot slutten av 2017, men at de økonomiske effektene vil dempes av en pengepolitisk responsen fra FED. Signalene fra sentralbanken er nå i større grad enn tidligere, at eventuelle finanspolitiske stimulanser vil møtes med høyere renter, blant annet fordi kapasitetsutnyttelsen allerede er svært høy.

Vi venter derfor en moderat vekstutvikling i USA der privat forbruk (68% av BNP) og bedriftenes investeringer vil være de viktigste driverne. Høy forbrukeroptimisme, et stadig strammere arbeidsmarked og robust boligprisvekst underbygger husholdningenes forbruksevne, selv om lønnsveksten så langt har vært moderat. Oljepriser over 50 usd/fat gir støtte til amerikanske oljeinvesteringer og næringslivet generelt opplyser at investeringslysten er stigende.

Europa – innhentingen fortsetter

De fleste pilene har pekt i riktig retning for europeisk økonomi de siste kvartalene. Stemningen blant husholdninger i eurosonen er på høyeste nivå siden 2007 og blant bedrifter siden 2011. Arbeidsledighetsraten i regionen har falt til 9,3% – det laveste nivået på 8 år, mens ledigheten i Tyskland er på laveste nivå siden sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland.

Fremover forventer vi at næringslivets investeringer vil være den viktigste vekstdriveren i europeisk økonomi, understøttet av vedvarende lave renter og behov for oppgraderinger av maskiner, utstyr og teknologi. Selv om en gradvis inflasjonsnormalisering gjennom de foregående kvartalene demper kjøpekraften i husholdningene, tror vi likevel privat forbruk vil fortsette å bidra positivt.

Èn utfordring for forbrukspotensialet er likevel en svak lønnsvekst som i stor grad skyldes lav kapasitetsutnyttelse i økonomien. Dette er en av årsakene til at vi tror prisveksten i eurosonen vil holde seg under sentralbankens målsetning, og at det derfor er prematurt å forvente en pengepolitisk normalisering fra ECB.

Vi tror en moderat tilbakegang i kinesisk økonomi og svakere vekst enn tidligere ventet i USA, vil dempe fremgangen for europeiske eksportselskaper. Vi tror likevel ikke dette alene vil forhindre en stabilt god aktivitetsutvikling i regionen.

Kina – politiske innstramminger demper veksten

Stigende aktivitet i boligmarkedet og infrastrukturinvesteringer løftet aktiviteten i kinesisk økonomi gjennom 2016. En svakere kinesisk valuta og høyere global vekst styrket i tillegg eksportsektoren, som nå utgjør om lag 20% av økonomien (ned fra 37% av BNP i 2005).

De siste kvartalene har det likevel blitt klart at myndighetenes bekymring for den høye kredittveksten, særlig i den såkalte skyggesektoren (utenfor offisielle bankkanaler) har utløst en innstrammende politikk.

Fra myndighetene tråkker på bremsepedalen tar det normalt ni måneder før dette slår inn i de økonomiske nøkkeltallene. Innstrammingene ble påbegynt etter sommeren 2016 og vi forventer derfor at høyere renter og strengere utlånsregler vil påvirke veksten negativt de neste kvartalene. Tegnene er allerede tydelige med avtagende industriindikatorer, lavere råvarepriser og svakere vekst i strøm- og stålproduksjonen.

Investeringer, blant annet i infrastruktur og industrikapasitet, utgjør fortsatt nær 45% av BNP. Selv om privat forbruk og servicenæringer er fremtidens bærebjelker i økonomien utgjør disse sektorene fortsatt under 40% av økonomien. Også i disse sektorene har veksten avtatt i takt med at kinesisk arbeidskraft har blitt relativt sett dyr sammenlignet med andre asiatiske økonomier, noe som har ført til lavere lønnsvekst og dempet kjøpekraft.

Vi tror myndighetene tar denne «kredittreformen» på alvor og at dette ikke er en midlertidig korreksjon. Dette gir grunn til å forvente at vekstraten i økonomien også vil bli lavere enn tidligere anslått. Skulle den økonomiske aktiviteten falle mer enn myndighetene er komfortable med, bør likevel ingen tvile på at kredittkranene åpnes opp igjen for å unngå en «hard landing».

Vi forventer ingen eskalerende negativ utvikling i Kina de neste ett til to årene, men beholder vårt anslag om 50% sannsynlighet for en krise i løpet av de neste tre til fem årene ettersom det finansielle systemet har ekspandert raskt og dermed er sårbart for negative sjokk.

Hva betyr dette for dine investeringer?

Våre vurderinger av de økonomiske utsiktene relateres til kortsiktige porteføljetilpasninger med målsetning om å skape meravkastning over tid. Utvikler økonomien seg som antatt vil det kunne påvirke avkastningen i de regionale aksje- og rentemarkedene og dermed i henhold til måten vi har tilpasset porteføljene på.  Den siste tiden har eksempelvis momentet i europeisk økonomi og i europeiske aksjer vært bedre enn i USA. For våre porteføljer har en overvekt europeiske aksjer (og undervekt amerikanske) dermed slått positivt ut relativt til de referanseindeksene vi sammenligner avkastningen med.

For langsiktige fondsinvestorer bør kortsiktige markedsprognoser normalt ha begrenset relevans for egne investeringsbeslutninger. Historien har vist at realisering av aksjemarkedets langsiktige avkastningspotensial for de fleste fordrer langsiktighet, tålmodighet og evne til å unngå følelsesmessig styrte transaksjoner.

Ser vi ti år tilbake hadde vi trolig ikke våget å investere i aksjemarkedet hadde vi visst alt som kom til å skje de neste årene; den verste finanskrisen siden 30-tallet, en europeisk gjeldskrise med EU på randen av sammenbrudd og et oljeprisfall på 70%. I etterpåklokskapens lys har globale aksjer de siste ti årene likevel gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,9%, målt i norske kroner.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer