Kinesisk økonomi – tilbake som elefanten i rommet?

Publisert 11. mai 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Etter avklaringen av det franske valget har markedsaktørene fått større grunn til igjen å fokusere på de økonomiske utsiktene. Siden sommeren 2016 har tross alt de fleste vekstindikatorer pekt i riktig retning, også i Kina, noe som har underbygget stigende optimisme og høyere aksjekurser i de fleste regioner.

Danske Bank ser lyst på de økonomiske utsiktene, også inn i andre halvår, og har nylig økt overvekten i aksjer da vi mener grunnlaget for videre fremgang er styrket. Det betyr likevel ikke at det kan komme skjær i sjøen, og i øyeblikket følger vi spesielt nøye med noen utviklingstrekk i kinesisk økonomi. Enn så lenge tror vi likevel ikke disse vil forstyrre eller ødelegge for fremgangen i verdensøkonomien og i finansmarkedene.

Kredittveksten avtar

Kinesiske myndigheter har økt omfanget av tiltak for å dempe utlånsaktiviteten i landet, blant annet gjennom reguleringer og høyere renter. Dette har gitt negative ringvirkninger til det innenlandske obligasjons- og aksjemarkedet. Høyere lånerenter påvirker særlig bedrifter med høy gjeld, som igjen øker frykten for at omfanget av gjeldsmislighold vil stige med en påfølgende negativ impuls til økonomien. I Kina er det ikke staten direkte som har høy gjeld, men i langt større grad statseide selskaper og lokale myndigheter. Som andel av BNP har gjeldsgraden i kinesisk økonomi steget fra 170% i 2007 til 280% i dag, hvorav selskapsgjeld antas å utgjøre 170% av BNP.

Innstrammingene gir utslag i råvareprisene

Kina er verdens største forbruker av råvarer, og enhver form for usikkerhet rundt vekstutsiktene for økonomien påvirker prisene på blant annet industrimetaller og energiråvarer (Kina er verdens nest største forbruker av olje). Ikke minst påvirkes også prisen på jernmalm, som er en viktig innsatsfaktor i den kinesiske stålproduksjonen.

Siden kredittvekst har stor betydning for den økonomiske vekstutviklingen, vil myndighetenes styring av kredittveksten representere en slags «gasspedal» som dermed også påvirker industriaktiviteten. De viktigste vekstindikatorene for kinesisk økonomi har i tråd med dette vist en avtagende tendens den siste tiden.

Varsellampene blinker, men ingen krise på kort sikt

Selv om vi holder et øye med kursfallene i kinesiske aksjer og obligasjoner, er det i større grad utviklingen i råvareprisene vi er mer bekymret for. Konkluderer markedsaktørene med at utviklingen er et varsel om en markant nedtur i kinesisk økonomi, vil dette smitte over også i de globale finansmarkedene. Særlig vil den nåværende høye etterspørselen etter vekstmarkedsrelaterte investeringer stå i fare for reversering.

Vi noterer oss likevel at fallet i råvareprisene har skjedd uten at dette har påvirket vestlige aksje- og rentemarkeder nevneverdig. Vi tror også kinesiske politikere har dratt lærdom av inngrepene i det kinesiske aksjemarkedet i 2015, hvor mangelfull og til dels forvirrende informasjon fra offentlige instanser bidro til mistillit fra globale investorer og store kursfall ved inngangen til 2016. I 2015 var en boble i ferd med å blåses opp i det kinesiske aksjemarkedet, som myndighetene innledningsvis stimulerte, men som de etter hvert måtte gripe inn i for å stabilisere.

Denne gangen synes det å ligge en mer fornuftig plan bak tiltakene. Økt regulering av utlånsaktiviteten har som hensikt å dempe risikoen for fremtidige finansielle kriser og dermed i økonomien. Dette er heller ikke, som i 2015, en form for krisehåndtering eller som er direkte ment å dempe den økonomiske veksten. Vi mener derimot det er positivt at myndighetene utnytter det gode momentet som har vært i kinesisk økonomi de foregående kvartalene til å gjennomføre reformer. BNP-veksten i første kvartal var tross alt på sterke 6,9%, noe som indikerer fleksibilitet til å «korrigere» ubalanser i deler av økonomien.

Partikongress i november borger for stabilitet

I motsetning til vestlige sentralbanksjefer, som har årevis med erfaring med å tilpasse budskapene til periodevis overfølsomme investorer, er det først de siste årene at internasjonale markedsaktører har fått tilgang til å investere i kinesiske verdipapirer på fastlandet (eks. Hong Kong). Myndighetene er dermed fortsatt i en læringsprosess med tanke på kommunikasjon til finansmarkedene.

Selv om vi forventer at vekstraten fra årets første kvartal ikke vil opprettholdes, men snarere avta ned mot det offisielle vekstmålet på «om lag 6,5%», er vi også ganske trygge på at et eventuelt uønsket og kraftigere fall i vekstraten vil møtes med nye stimulanser. Årsaken er den store kongressen i det kinesiske kommunistpartiet til høsten (har blitt avholdt hvert 5. år siden 1978) som ventes å resultere i store utskiftninger i partilederskapet. I forbindelse med kongressen har myndighetene trolig et sterkt ønske om stabil økonomisk utvikling, samt å unngå sosial uro.

Danske Bank holder på overvekt i aksjer

Verdensøkonomien er fortsatt i en sunn utvikling og vi beholder vår overvekt i aksjer. Når det gjelder vekstmarkedene foretrekker vi en overvekt i obligasjoner fremfor i aksjemarkedet. Vi er oppmerksomme når det gjelder utviklingen i Kina, mer er inntil videre mer bekymret for hvordan investorene vil tolke situasjonen, enn de underliggende økonomiske utsiktene. Ser vi derimot noe lenger frem i tid, kan kombinasjonen av nye rentehevinger i USA, eventuelt svakere vekst i Kina og dermed lavere råvareetterspørsel, samt høy gjeld i flere vekstmarkedsøkonomier, bli en utfordring for finansmarkedene. Isolert sett er ingen av disse faktorene kritiske på egen fot, men kombinasjonen dem har potensialet til å bli det.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer