Gullhår lever i beste velgående

Publisert 4. september 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Den store oppdriften uteble i aksjemarkedet i august. Likevel karret både amerikanske og norske aksjer seg i pluss med hhv. 0,3% og 1% oppgang, målt i lokal valuta. Kronen styrket seg 1,5% mot amerikanske dollar og er dermed 9,6% sterkere enn ved årsskiftet. Europeiske aksjer endte svakt ned, tynget av en sterkere euro. Dollarsvekkelse, lavere amerikanske markedsrenter og høyere råvarepriser sørget for en nok god måned for vekstmarkedsaksjer, som nå er opp 28% hittil i år. Globale økonomiske nøkkeltall bekreftet at fremgangen fortsetter, med positive overraskelser i USA, Europa, Japan og Kina. I norsk økonomi er aktiviteten stigende og arbeidsledigheten fallende. Danske Bank mener oppturen i verdensøkonomien er bærekraftig og at den kan vare inn i 2019. Til tross for at aksjemarkedene nå har steget i flere år på rad, er «bull-markedets» alder isolert sett ikke til hinder for videre oppgang.

Danske Bank har en forsiktig overvekt i aksjer. Dette fordi vi enda ikke ser slutten på den nåværende «Gullhår-situasjonen»; den økonomiske utviklingen globalt ser stadig sunnere ut og vi går mot det beste året for selskapsinntjening siden 2010. Samtidig bidrar lav prisvekst til å holde sentralbankenes iver etter å normalisere pengepolitikken i sjakk.

En sterkere norsk krone har påvirket flere porteføljer og fond negativt den siste tiden. Vi tror likevel de største bevegelsene er bak oss, og at kronen vil holde seg relativt stabil mot euro og dollar de neste tre til seks månedene.

Den mest markante økonomiske fremgangen på 10 år

For første gang siden 2007 ligger det i år an til vekst i samtlige 35 industrialiserte OECD-økonomier. I tillegg ventes positiv BNP-vekst i de ti største fremvoksende økonomiene. Fellestrekk er stigende sysselsetting, som sammen med lav inflasjon, gir styrket kjøpekraft og forbruksvekst. I næringslivet bidrar økt lønnsomhet, gode vekstutsikter og lave finansieringskostnader til å heve investeringsviljen. Kombinasjonen av vekst i forbruk og investeringer underbygger en konjunkturoppgang vi tror vil vare en stund. Historisk har bredt baserte oppturer som vi ser nå, blitt avbrutt av overoppheting og/eller kraftige pengepolitiske innstramminger. Vi ser enda ingen tegn til en slik utvikling.

August ga oss flere positive overraskelser. I USA ble BNP-veksten i andre kvartal oppjustert til 3% – det høyeste vekstnivået siden 2015. Detaljhandelsveksten var den høyeste på syv måneder og en ledende indikator fra industrisektoren (ISM-indeksen), steg til høyeste nivå på seks år. Danske Bank er positive til amerikansk økonomi. Selv om vi tror FED vil heve styringsrenten ytterligere, samt dempe likviditetstilførselen til obligasjonsmarkedet, vil dette skje gradvis og uten de store sjokkene til økonomien. Forventningene til skattelette fra Trump-administrasjonen er nå på så lave nivåer, at vi mener sannsynligheten for positive overraskelser har økt.

Selv om enkelte svakhetstegn kom til syne i kinesisk økonomi gjennom august, overrasket industriaktiviteten positivt. Til tross for innstramminger i utlåns- og boligaktiviteten tidligere i år, forventer vi at myndighetene i forbindelse med den store partikongressen senere i høst, vil sørge for vekst i tråd med målsetningen. Danske Bank forventer en BNP-vekst ned mot 6% i 2018, men uten at alvorlige økonomiske eller finansielle kriser utløses.

De største overraskelsene i år har kommet i europeisk økonomi. Vekstraten i eurosonen er den høyeste siden 2011 og arbeidsledigheten har falt til laveste nivå siden før finanskrisen. Det var ventet at momentet ville avta i august, men nøkkeltallene gjorde forventningene til skamme. Særlig industrisektoren viste positive takter, både i sentrale økonomier som Tyskland og Frankrike, men også i sydeuropeiske land som Italia og Hellas. Overraskende var det også at de euro-baserte eksportbedriftene rapportere om den høyeste ordreinngangen på seks år, til tross for en sterkere euro. Danske Bank forventer robust vekst i eurosonen i år, men at den negative impulsen fra en sterkere valuta vil dempe aktiviteten noe gjennom 2018 og 2019.

I den norske fastlandsøkonomien viste nasjonalregnskapet for andre kvartal at vekstnormaliseringen fortsetter. Spesielt hyggelig er det at privat forbruk er i ferd med å overta stafettpinnen fra det offentlige som viktigste vekstdriver. Stigende sysselsetting og lavere prisvekst gir styrket kjøpekraft og økt vilje til forbruk blant husholdningene. Privat forbruk utgjør omlag halvparten av fastlandsøkonomien. Danske Bank tror fremgangen i norsk økonomi vil kunne vare inn i 2019, men at dette også øker sannsynligheten for høyere styringsrente i 2018.

Mot det beste året for selskapsinntjening siden 2010

Lønnsomheten hos de børsnoterte selskapene er avgjørende for utviklingen i aksjemarkedet over tid. I perioden 2014-2016 så vi likevel fallende vekst i selskapsinntjeningen kombinert med stigende aksjekurser. Årsaken var sentralbankenes tiltak med stadig lavere renter samt ekstraordinære likviditetstilførsel. Inn i 2017 bidro stigende råvarepriser og en bedre makroøkonomisk situasjon til et vendepunkt for lønnsomhetsutviklingen. Forventet vekst i inntjening per aksje (EPS) for globale aksjer steg til tosifrede nivåer. Historisk har analytikernes forventninger normalt blitt nedjustert gjennom året, og det er derfor et hyggelig signal at så enda ikke har vært tilfelle i år. I øyeblikket forventes 18% inntjeningsvekst for globale aksjer i 2017, og 14% i 2018. Høyest vekst forventes i vekstmarkedene (22%) og i Asia ex. Japan (19%). For S&P 500 i USA og STOXX Europe 600 forventes hhv. 11% og 14% EPS-vekst i år. Danske Bank mener god selskapsinntjening vil fortsette å understøtte aksjemarkedet. Likevel er forventningene nå så høye at det blir vanskeligere for selskapene å overraske positivt de neste kvartalene.

Sentralbankenes dilemma

En konjunkturoppgang skal normalt gi økt prispress gjennom høyere kapasitetsutnyttelse og stigende lønnsvekst. Både i USA og i Eurosonen (og i Norge) styrer sentralbankene pengepolitikken ut i fra et inflasjonsmål (i USA styrer FED i tillegg ut i fra utviklingen i arbeidsmarkedet). Så lenge prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, vil sentralbankene vegre seg for å stramme inn pengepolitikken. Både FED og ECB mener årsaken til lav prisvekst er sammensatt, men at faktorer som lav produktivitetsvekst, demografi, teknologisk utvikling og høy konkurranse i markedene for varer og tjenester påvirker. Danske Bank forventer at konjunkturoppgangen gradvis vil føre til at kapasitetsutnyttelsen og lønnsveksten stiger, slik at prisveksten også tar seg opp. Dette vil føre til at aktørene i finansmarkedene etterhvert må forholde seg til noe høyere styrings- og markedsrenter.

Risikofaktorer

Selv om de fundamentale forholdene ser gunstige ut kan perioder med markedsturbulens ikke utelukkes. I første omgang er øynene rettet mot amerikansk politikk, der Kongressen må enes om heving av gjeldstaket innen 29. september, og om finansiering av staten for budsjettåret 2018 innen 30. september. Trump har truet med delvis nedstengning av offentlige institusjoner dersom det ikke bevilges midler til muren mot Mexico. Historisk har slike nedstengninger vært av begrenset varighet og med små ringvirkninger til økonomien og finansmarkedene. Det er derimot betydelig mer alvorlig dersom gjeldstaket ikke heves, noe som kan sette den amerikanske kredittverdigheten på spill.

Danske Bank ser det som sannsynlig at gjeldstaket heves i tide, men at intern uenighet i Kongressen kan føre til debatt rundt statlig finansiering. Ekstremværet som har rammet USA den siste tiden, kan riktignok bidra til redusert sannsynlighet for en «government shutdown» på grunn av behovet for bevilgning av krisemidler.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer