Fransk valgboost og solid selskapsinntjening

Publisert 3. mai 2017 /

Av: Danske Bank

Lettelse etter det franske valgets første runde og solid selskapsinntjening var de viktigste driverne for at globale aksjer steg 1,65% i april, målt i amerikanske dollar. Målt i norske kroner steg MSCI World All-Countries 1,4% gjennom måneden og er dermed opp 8,7% siden årsskiftet. Europeiske aksjer fortsatte fremgangen relativt til amerikanske, og svekkelsen av norske kroner mot euro bidro til å løfte avkastningen fra europeiske fond ytterligere.

STOXX Europe 600-indeksen endte april med en oppgang på 2% målt i euro og 3,5% i norske kroner. Oslo Børs steg 1,4% til tross for at oljeprisen falt 3,7%, noe som bidro til at hovedindeksen er opp 2% i år. Aksjer i fremvoksende økonomier fortsatte fremgangen med 1,7% indeksavkastning i norske kroner og MSCI Emerging Markets-indeksen er dermed opp 14% siden årsskiftet.

Signalene fra verdensøkonomien fortsatte å indikere en robust utvikling, særlig i Europa der vekstindikatorene steg til det høyeste nivået på over seks år. I USA tegnet stemningsindikatorene et mer optimistisk bilde enn de underliggende realøkonomiske tallene, som gjennomgående var på den skuffende siden.

Overvekten i aksjer beholdes

Danske Bank beholder en overvekt i aksjer, da vi forventer at det globale konjunkturoppsvinget vil fortsette, at selskapsinntjeningen vil stige og at det inntil videre er begrenset sannsynlighet for en økonomisk eller finansiell krise. I USA har forventningene til Trump-administrasjonens finanspolitiske tiltak blitt kraftig nedtonet, noe som øker muligheten for positive markedsreaksjoner når signaler om hva som faktisk kan bli implementert blir kjent. Vi beholder også vår overvekt i europeiske aksjer, da vi tror den relative meravkastningen vs. USA vil videreføres.

Fire grunner til fortsatt fremgang i aksjemarkedet

1. Svakere, men fortsatt robust økonomisk utvikling

Vi har tidligere uttrykt forventning om at det sterke momentet i vekstindikatorene ville avta, men fortsatt holde seg på høye nivåer. Dette har vi nå sett tegn til i USA og Kina, der industriindikatorene ser ut til å toppet ut. At slike indikatorer faller litt tilbake trenger likevel ikke være negativt for aksjemarkedet, så lenge nivåene fortsetter å signalisere økonomisk ekspansjon.

De siste månedene har det vært stor forskjell mellom optimismen knyttet til stemningsindikatorer og de «harde» underliggende dataene. Når vi nå ser at de «myke» dataene (vekstindikatorer/stemningsmålinger) dempes, er det likevel vår forventning at de etterslepende realøkonomiske nøkkeltallene (data som viser hva som faktisk har skjedd, ikke hva som forventes å skje), som industriproduksjon og BNP-vekst, derimot vil løftes. Dette forventer vi gir en positiv impuls til risikoviljen i finansmarkedene, da slike tall vil bekrefte den fremgangen som pågår i verdensøkonomien.

2. Støttende penge- og finanspolitikk

I perioden 2011 til og med 2015 var finanspolitikken i de utviklede økonomiene i sum innstrammende, særlig preget dette europeisk økonomi gjennom gjeldskrisen. Myndighetene i mange land reduserte de offentlige utgiftene i hovedsak for å redusere budsjettunderskuddene. Denne trenden ble reversert i 2016 hvor finanspolitikken i sum var stimulerende for første gang siden 2010. Selv om vi tror den finanspolitiske impulsen vil bli noe mindre i år, vil den fortsatt være på den ekspansive siden og ikke innvirke negativt på den økonomiske utviklingen.

På den pengepolitiske siden vil den amerikanske sentralbanken (FED) trolig være den eneste blant større utviklede økonomier som hever styringsrenten i år. Dette skjer i hovedsak fordi økonomien har nådd full sysselsetting og det er tegn til at mangel på kvalifisert arbeidskraft er i ferd med å presse lønnsnivået opp i flere bransjer. Etter hvert som kapasitetsutnyttelsen i amerikansk økonomi øker, vil dette understøtte høyere prisvekst som igjen utløser en pengepolitisk reaksjon. Danske Bank tror FED hever renten 1-2 ganger til i år, men at dette isolert sett ikke vil ødelegge for den økonomiske fremgangen. Vår forventning om en styringsrente på 1,75% i USA om 12 måneder, vil fortsatt representere et lavt rentenivå historisk sett.

Også i eurosonen, Japan og Norge tror vi styringsrentene, og dermed renten på innskudd og korte statsobligasjoner, vil holde seg lave. I Norge tror vi Norges Bank vil holde en rimelig nøytral tilnærming mellom sannsynligheten for lavere- og høyere styringsrente, og at dagens rekordlave nivå dermed beholdes gjennom de neste 12 månedene.

3. Solid selskapsinntjening

At de børsnoterte selskapene kan vise til vekst i inntjeningen er en av de viktigste driverne for aksjemarkedet over tid. Siden 2011 har inntjeningsveksten vært avtagende og til dels negativ for globale aksjer, noe som ble forsterket av olje- og råvareprisfallet fra 2014. I 2016 snudde trenden og 2017 ser ut til å bli det første året med en inntjeningsvekst som overstiger 5% for globale aksjer siden 2011. Resultatene for årets første kvartal har underbygget det momentet med de største positive overraskelsene (realisert vs. forventet inntjeningsvekst) siden 2009 i Europa og siden 2004 i USA.

Det som er spesielt hyggelig er at analytikernes estimater har blitt justert opp siden årsskiftet. De foregående årene har tendensen vært at anslagene har vist seg å være for optimistiske ved inngangen til året, for deretter å bli markant nedjustert de påfølgende månedene.

Det forventes nå en vekst i inntjening per aksje for globale aksjer (MSCI World) på 12,5% i 2017. Høyest inntjeningsvekst forventes i vekstmarkedene og i Europa med hhv. 23% og 17,5%, mens amerikanske aksjer ventes å ha en EPS-vekst på 11%. (earnings per share)

4. Politiske lyspunkter?

Den avgjørende runden i det franske presidentvalget finner sted 7. mai. I finansmarkedene ble fremgangen for Emmanuel Macron i første valgrunde tolket positivt og meningsmålingene indikerer nå en klar seier for EU-tilhengeren og den tidligere økonomiministeren. At meningsmålingene viste seg å stemme rimelig godt i forkant første runde, har dempet frykten for et valgsjokk på søndag. Skulle Macron vinne vil det skape grunnlag for optimisme og stabilitet på Frankrikes og EUs vegne, noe som igjen kan forsterke den positive kapitalstrømmen inn i europeiske aksjer.

Uavhengig av hvem som vinner vil parlamentsvalget i juni får stor innvirkning på retningen i fransk politikk, og både Macron og Le Pen vil måtte forholde seg til utfordringer relatert til politisk gjennomslagskraft. For finansmarkedene vil likevel Macron være å foretrekke, da det gir større forutsigbarhet rundt den økonomiske politikken og forholdet til EU.

I USA har Donald Trump innrømmet at det å være amerikansk president så langt har vært vanskeligere enn han hadde forventet. Eksempelvis har Kongressens motstand mot administrasjonens planlagte helsereform skapt utfordringer også for en etterlengtet endring i skattepolitikken. Trump og finansminister Mnuchins presentasjon forrige uke av en «historisk» skattereform, var ikke spesielt detaljert og gjentagelsen av ønsket om 15% selskapsskatt, uten innsparinger i andre budsjettposter, har bidratt til å øke sannsynligheten for nok en drakamp i den lovgivende forsamlingen.

Men, selv om vi gjerne skulle sett mer konkrete og politisk spiselige planer for skattereform, tror vi også reduserte forventninger hos markedsaktørene til finanspolitiske stimulanser i USA, bringer med seg potensielt positive ringvirkninger. Trump har presset på seg for å lykkes med den neste fanesaken som skal godkjennes i Kongressen, og det kan være at et mindre omfattende forslag for skattekutt ser dagens lys de kommende måneder. Ethvert kutt i selskapsskatten, selv om det ikke skulle bli helt ned til 15%, vil være positivt for selskapenes lønnsomhet og dermed oppfattes positivt av investorene. At forventningene nå er nedjustert, borger dermed for oppside i aksjemarkedet når det kommer konkrete nyheter om en gjennomførbar skattereform.

I tiden etter valget steg verdien av amerikanske selskaper med innenlandsk eksponering mer enn selskaper mer orientert mot internasjonale markeder. Illustrasjonen under viser hvordan dette forholdet til dels er reversert de siste månedene, noe som blant annet reflekterer økt usikkerhet rundt Trumps finanspolitiske gjennomslagskraft og dermed veksteffekten på økonomien.

Kilde: Goldman Sachs

Oppsummering markedssyn

Selv om det franske valget på søndag utgjør en potensiell gledesdreper, ser vi flere argumenter for å beholde en overvekt i aksjer, enn for å redusere eksponeringen. Vi beholder vår tro på at europeiske aksjer vil fortsette å gjøre det bedre enn andre større regionale markeder. Blant annet fordi europeiske selskaper er mer handelsorienterte og dermed i større grad kan kapitalisere på det positive globale konjunkturomslaget, fordi det forventes en solid inntjeningvekst i regionen og fordi det er et relativt sett stort innslag av konjunkturfølsomme finansaksjer. På rentesiden beholder vi en overvekt i vekstmarkedsobligasjoner notert i lokal valuta. Dette er en aktivaklasse som drar nytte av bedringen i globale vekstrater, en forsiktig FED og en mer stabil amerikansk dollar. Fondet Danske Invest Nye Markeder Obligasjon i lokal valuta har steget over 7,5% i verdi hittil i år.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer