Fortsatt bra, men ikke bedre

Publisert 9. mars 2017 /

Av: Danske Bank

Danske Bank reduserer aksjeeksponeringen.

Den viktigste årsaken til at fremgangen i aksjemarkedet de siste månedene har vært et solid løft i utsiktene for verdensøkonomien og inntjeningsveksten. At Trump-administrasjonen i tillegg har lovet en ekspansiv finanspolitikk i USA, har understøttet utviklingen.

Danske Bank økte overvekten i aksjer 25. januar i år fra 25% til 50% av maksimal ramme, og siden den tid har amerikanske og europeiske aksjer steget hhv. 4% og 3,5% målt i lokal valuta, og 6% og 3,5% i norske kroner.

Vi velger nå å redusere overvekten tilbake til 25%. I tillegg til at vi ønsker å sikre gevinst etter en god periode i aksjemarkedet, ser vi også noen risikomomenter vi tror kan påvirke risikoviljen i finansmarkedene negativt; den positive impulsen fra makroøkonomiske nøkkeltall vil avta, samtidig som FED strammer til pengepolitikken og Trump-administrasjonen kan by på skuffelser.

1. Færre positivt overraskende overraskelser

Utviklingen i verdensøkonomien snudde til det bedre fra sommeren 2016 og det positive momentet ble forsterket gjennom andre halvår i fjor og inn i 2017. Nøkkeltall som ble publisert fra amerikansk, europeisk og kinesisk økonomi ble stadig bedre enn analytikernes forventninger, som igjen ga en positiv impuls til investorenes risikovilje. I januar og februar var «overraskelsesnivået» for globale nøkkeltall på høyeste nivå siden 2010. Fordi analytikernes forventninger nå er løftet, og vi tror momentet i de ledende vekstindikatorene (PMI’ene) vil avta, vil det fremover bli mer utfordrende for tallene å overraske på oppsiden.

Den positive utviklingen har i stor grad vært drevet av industrisektoren, hvor selskapene har følt seg trygge nok på etterspørselsutsiktene til å øke produksjonen og lagernivåene. Påvirkningen til finansmarkedene har vært stor også fordi dette har vært den første synkroniserte industrioppturen siden 2009, med andre ord fremgang både i de store vestlige økonomiene, samt i Kina og flere andre fremvoksende økonomier. Industrien er ikke den største sektoren i verdensøkonomien, men er likevel en god «bjellesau» i forhold til å varsle omslag i den økonomiske aktiviteten i verden.

Danske Bank forventer at 2017 blir et år med god vekst i den globale økonomien, men fordi vi ikke tror industriaktiviteten vil akselerere videre fra dagens allerede høye nivåer, innebærer dette at den positive impulsen til finansmarkedene også vil avta. Den økonomiske aktiviteten vil likevel stige nok til at inntjeningsveksten for de børsnoterte selskapene løftes markant sammenlignet med i 2016, noe vi mener taler for å beholde en forsiktig overvekt i aksjer.

2. Innstrammende pengepolitikk i USA

Med fremdrift i amerikansk økonomi, tilnærmet full sysselsetting (i henhold til den amerikanske sentralbankens målsetning) og høyere prisvekst, forventes det at FED vil heve styringsrenten nå i mars. Fordi den gode økonomiske utviklingen trolig vil fortsette er det ikke usannsynlig at styringsrenten vil heves mer enn det markedsaktørene nå forventer. Sentralbanksjef Janet Yellen har i tillegg uttalt at eventuelle vekstimpulser fra Trump-administrasjonens finanspolitikk ikke er tatt hensyn til i sentralbankens prognoser. Dermed utgjør finanspolitikken en ytterligere potensiell driver for høyere styringsrenter enn det som er signalisert.

Danske Bank tror ikke FED vil skape store negative markedsreaksjoner dersom styringsrenten heves på en forutsigbar måte. Potensialet for høyere styringsrenter enn forventet (som vil gi en sterkere USD), i en periode hvor det globale makroøkonomiske momentet avtar, utgjør likevel etter vårt syn en risikofaktor for finansmarkedene.

3. Undervurdert politisk risiko?

Politikk står høyt på agendaen både i Europa og USA. I Europa er det i hovedsak det franske valget som er i fokus, men vi tror en Le Pen-seier med påfølgende fransk exit fra euroen har begrenset sannsynlighet for å realiseres. Blant annet fordi et betydelig flertall av franskmenn er positive til å videreføre landets medlemskap i eurosamarbeidet og det er lav sannsynlighet for at Le Pen vil få parlamentarisk flertall for å gjennomføre en folkeavstemning.

shutterstock_427124446

Vi er derimot mer bekymret for forventningene til finanspolitiske stimulanser i USA, hvor Trump blant annet har signalisert betydelige skattekutt for næringslivet. Det er fortsatt usikkert hvordan skattereformen og infrastrukturinvesteringene skal finansieres. Å senke skattene samtidig som de offentlige utgiftene økes, vil på sikt utvide det amerikanske budsjettunderskuddet og øke statsgjelden. Trump har signalisert at skattereformen heller ikke vil komme på plass før helsereformen, hvor forslaget som nå er presentert for Kongressen har møtt stor motstand også blant republikanere. Vi tror en finanspolitisk tiltakspakke som er mindre i omfang enn det som har vært signalisert, og da særlig med hensyn til skattereformen, vil kunne utgjøre en motvind for stemningen blant investorene.

Fortsatt positive til europeiske aksjer

Selv om vi reduserer beholdningen av aksjer i utviklede økonomier generelt, beholder vi overvekten i Europa. Europa er en mer åpen og handelsorientert økonomi enn USA, og vil i større grad kunne kapitalisere på en god vekst i verdensøkonomien. Mens pengepolitikken i USA strammes til tror vi ECB holder styringsrenten på rekordlave nivåer også i 2017. Denne pengepolitiske divergensen vil understøtte en relativt sett svak euro, som igjen styrker konkurransekraften og vekstutsiktene for europeiske selskaper. Inntjeningsveksten for europeiske selskaper forventes å stige mer enn for de amerikanske, samtidig som verdsettelsen også er noe lavere sammenlignet med egen historikk.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer