Festen er over! (..men det er kake igjen)

Publisert 23. juni 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

De økonomiske utsiktene er gode for 2017 og 2018. Vi tror likevel vekstakselerasjonen som begynte sommeren 2016 er over. Dette ser vi tegn til i USA og Kina, der nøkkeltallene indikerer svakere vekst enn tidligere.

2017 ligger samtidig an til å bli det beste året for selskapsinntjening siden 2011, selv om det er tegn til at andelen inntjeningsestimater som oppjusteres, ikke lenger øker. Gitt at verdsettelsen av aksjer i mange regioner er høy, vil aksjemarkedet være følsomt for eventuelle nedjusteringer og skuffelser.

Danske Bank reduserer overvekten i aksjer fra 37,5% av risikorammen til 12,5%. Dette betyr at vi kun utnytter i overkant av 10 % av maksimal ramme for overvekt i aksjer.  Fordi vi i tillegg har en undervekt i globale høyrenteobligasjoner, bidrar dette til at vi i porteføljene har en nær nøytral tilnærming til aktivaklasser med høy forventet risiko – sammenlignet med referanseindeksene.

En forsiktig overvekt i aksjer beholdes fordi vi ser begrenset sannsynlighet for et økonomisk tilbakeslag eller en resesjon de neste kvartalene. Utviklingen i økonomien og i selskapsinntjeningen er sunn og bør understøtte aksjemarkedet. Vi vil derfor kunne utnytte eventuelle større kursfall til å øke aksjeandelen igjen.

Globale aksjer har steget 18% det siste året og 10% hittil i år. Dette er en avkastning som er over «normalen», og vi reduserer derfor samtidig vår avkastningsforventning for de neste tolv månedene til 5 – 8 %.

Flere grunner til ikke å forlate festlokalet

 • Aktiviteten i verdensøkonomien har steget gjennom de siste kvartalene og det indikeres at vekstraten i mai var på høyeste nivå siden 2012. Vi forventer global vekst over trend i 2017 og 2018. Faren for resesjon, som historisk har vært viktigste driver for store markedskorreksjoner, mener vi er lav de neste tolv månedene.
 • Veksten i amerikansk økonomi ventes å stige fra svake 1,2% i første kvartal til over 2% i andre kvartal. Vi venter en BNP-vekst i USA på 2% i 2017 samlet sett – et løft fra 1,6% i 2016. Den moderate fremgangen pågår uavhengig av Trump-administrasjonens hittil manglende finanspolitiske gjennomslagskraft. Sistnevnte har understøttet et fall i markedsrentene og en svakere dollar, som sammen med lavere risikopremier i kreditt- og aksjemarkedet stimulerer den økonomiske aktiviteten.
 • Europa har vært årets overraskelse og den økonomiske aktiviteten er på høyeste nivå siden 2012, positivt påvirket av økt eksport, lavere arbeidsledighet, lave renter og utsikter til økt politisk stabilitet i Eurosonen.
 • Selv om kinesisk økonomi har vært tynget av myndighetenes innstramminger i utlånsaktiviteten, er det tegn til at tilgangen til finansiering er i ferd med å bedres. Med den store partikongressen til høsten som bakteppe, vil myndighetene besørge økonomisk stabilitet parallelt med reformer. Vi tror likevel vekstraten vil avta til 6% neste år.
 • Selskapsinntjeningen i første kvartal overrasket positivt med tosifret vekst i USA og Europa. Etter flere runder med oppjusteringer forventer nå analytikerne at inntjening per aksje for MSCI World All-Countries vil stige med 12,3% i år og 10,3% i 2018. Det forventes høyere inntjeningsvekst i Europa enn i USA i år, men motsatt neste år.
 • Den amerikanske sentralbanken har hevet styringsrenten fire ganger siden desember 2015, og varsler ytterligere fire innen utgangen av 2018. Likevel er pengepolitikken i den industrialiserte delen av verden samlet sett svært stimulerende. Negative renter preger europeisk og japansk økonomi, samtidig som verdipapirkjøp fra ECB og Bank of Japan tilsier at likviditetstilførselen til finansmarkedene vil nå rekordnivåer i 2017.
 • Markedsrentene har falt i kjølvannet av avtagende prisvekst og inflasjonsforventninger, samt fravær av finanspolitiske tiltak i USA. Dette signaliserer at aktørene i obligasjonsmarkedet har et mer pessimistisk syn på vekstutsiktene enn aksjeinvestorene. For aksjemarkedet utgjør likevel lavere renter, i kombinasjon med gode utsikter for vekst- og selskapsinntjening, et «Gullhår-scenario» – der aksjer blir relativt sett attraktive samtidig som økonomien stimuleres.

Potensielle festbremser?

 • Markedsaktørene er fremoverskuende. En konsekvens av det er at endringer i markedsmomentet, enten det er stigende eller avtagende, ofte påvirker kursutviklingen mer enn om nøkkeltallene isolert sett er på gode eller dårlige nivåer. Danske Bank tror vekstakselerasjonen i verdensøkonomien nå er over, og at endringstakten i økonomiske nøkkeltall vil bli svakere. Dette gir en negativ impuls til risikoviljen selv om indikatorenes nivå isolert sett signaliserer ekspansjon i alle større økonomier. Vi ser også at andelen inntjeningsestimater som oppjusteres, ikke lenger øker, men stabiliseres på høye nivåer.
 • Mye positivt er priset inn i aksjekursene. For at kursene skal løftes videre på kort sikt må det komme ny informasjon som overgår forventningene, eller at investorene aksepterer lavere forventet avkastning, uttrykt ved en villighet til å betale mer for aksjene. Et lavt rentenivå rettferdiggjør for så vidt høyere prising av aksjer, men er samtidig også et uttrykk for en usikker økonomisk helsetilstand.
 • De siste årene har inntjeningsveksten vært svak. Likevel har aksjekursene steget, i stor grad fordi sentralbankene kuttet rentene til rekordlave nivåer. Dermed har forholdet mellom aksjekurser og inntjening for MSCI World steget til nær det høyeste nivået siden 2004. Løftes inntjeningen mer enn aksjekursene fremover, vil forholdstallet kunne falle. Vi mener derimot det er høyere sannsynlighet for at inntjeningsveksten kan skuffe og/eller at estimatene nedjusteres, og da vil dagens verdsettelsesnivå kunne utgjøre en bremsekloss for aksjekursene. Verdsettelsen av aksjer har isolert sett lav prediktiv verdi for markedsutviklingen på kort sikt.
 • FED hevet styringsrenten i juni til tross for svak prisvekst og skuffende nyheter fra amerikansk økonomi. FED signaliserte ytterligere en renteheving i år, og tre til neste år. Dette er en mer offensiv tilnærming enn investorene mener det er grunnlag for, og markedet priser i øyeblikket inn langt lavere styringsrente i USA ved utgangen av 2018, enn det FED gjør. En situasjon der FED fortsetter sin offensive tilnærming, parallelt med at ECB signaliserer nedtrapping av sine stimulanser, kan skremme investorene – særlig dersom det samtidig oppstår usikkerhet rundt vekstutsiktene.

Mer å hente for de tålmodige

Aksjemarkedene har gitt eventyrlig avkastning etter finanskrisen. Til tross for en europeisk gjeldskrise, råvareprisfall og periodevis svak lønnsomhetsutvikling har både Oslo Børs og MSCI World All-Countries gitt rundt 12% annualisert avkastning siste åtte år, målt i lokal valuta.

Selv om det er fornuftig å innstille seg på noe lavere avkastning de neste åtte årene (og 12 månedene), er det ingen forunt å vite med sikkerhet hva fremtiden vil bringe. Den beste strategien for de fleste av oss være å beholde en aksjeandel vi føler oss komfortable med og stole på at den langsiktige retningen i aksjemarkedet fortsetter som den har gjort i over hundre år – nemlig oppover.

Disclaimer:

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. 
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer