Er markedsoptimismen overdreven?

Publisert 1. mars 2017 /

Av: Danske Bank

Drevet av signaler om økende aktivitet i verdensøkonomien, stigende inntjeningsvekst og Trumps finanspolitiske lovnader, har globale aksjer nådd nye historiske toppnivåer. I lys av politisk usikkerhet i USA og Europa, er det betimelig å spørre om investorene samlet sett har blitt for optimistiske og «godtroende», eller om det er grunnlag for risikoviljen som nå reflekteres i aksjemarkedet.

Det siste året har aksjeindeksen MSCI World All-Countries steget 23%, mens amerikanske S&P 500 er opp 25% (målt i USD). Sistnevnte har til og med hatt 48 påfølgende handelsdager uten kursutslag større enn +/- 1%, noe som er ny rekord for «fravær av markedsuro».

Høy markedsoptimisme og lave forventede kurssvingninger medfører likevel økt mulighet for skuffelser. I første omgang tror vi mangel på finanspolitisk konkretisering fra Trump kan være en potensiell kilde, men inntil videre mener vi ikke dette er grunn nok til å innta en mer forsiktig tilnærming.

Danske Bank tror 2017 vil preges av god vekst, både økonomisk og i de børsnoterte selskapenes inntjening, og at dette vil rettferdiggjøre deler av den rådende optimismen. Vi tror fremgangen i verdensøkonomien vil fortsette, men med mindre positiv påvirkning til finansmarkedene enn i de foregående månedene. Danske Bank beholder en overvekt i aksjer.

Optimismens bakgrunn

Etter vårt syn skyldes kursoppgangen de siste månedene i hovedsak tre drivere;

1. Fremgangen i verdensøkonomien har fortsatt inn i 2017 og det indikeres økende aktivitet både i utviklede og fremvoksende økonomier samtidig for første gang siden 2009. Ledende indikatorer for industriaktiviteten i USA er på høyeste nivå på over to år og i Europa på over seks år. Også i Japan, Kina og øvrige fremvoksende økonomier peker tallene i retning av økonomisk ekspansjon.

Fra å være bekymret for deflasjon, global stagnasjon og rekordlave renter, kan investorene nå rette oppmerksomheten mot inflasjonsnormalisering og stigende vekstrater. For første gang på mange år har den tidligere dominerende «sentralbankbesettelsen» i finansmarkedene avtatt.

2. Positiv inntjeningsvekst for de børsnoterte selskapene for første gang siden 2014. Med stigende olje- og råvarepriser og et bedre makroøkonomisk klima har analytikerne oppjustert sine inntjeningsforventninger. Økt global vekst vil normalt gi høyere omsetning og inntjening i næringslivet, og dette er av særlig stor betydning nå da verdsettelsen av aksjer har steget. Utsikter til økt inntjeningsvekst kan «rettferdiggjøre» noe dyrere prising av aksjene.

3. Forventninger om vekststimulans i USA.

President Trump har signalisert en finanspolitisk tiltakspakke bestående av skattelette og infrastrukturinvesteringer, samt deregulering av deler av næringslivet (banksektoren og energisektoren). Trump har uttalt at en implementering av planene vil løfte veksten i amerikansk økonomi opp mot 4 prosent.

Hans finansminister, Steven Mnuchin, har på sin side uttrykt forventning om 3 prosent BNP-vekst allerede i 2018. Til sammenligning vokste amerikansk økonomi med 1,6% i 2016 og med en gjennomsnittlig BNP-vekst på 2,1% siden finanskrisen.

Sist BNP-veksten oversteg 3% i et kalenderår var i 2005. Danske Bank forventer 2,2% vekst i 2017 og 2,8% i 2018. En vekstakselerasjon på nivå med det Trump og Mnuchin signaliserer vil løfte inntjeningveksten ytterligere og gi grunnlag for videre oppgang i aksjemarkedet.

Basert utelukkende på disse tre faktorene kan man hevde at fremgangen i aksjemarkedet ikke skyldes overdreven optimisme. Likevel er det også en kjensgjerning at finansmarkedene er fremoverskuende og at stigende risikovilje i større grad drives av forventninger enn av allerede kjent informasjon.

Økt følsomhet for skuffelser

Det er liten tvil om at forventningene om økonomisk fremgang, stigende inntjeningsvekst og en finanspolitisk stimulans fra Trump-administrasjonen har bidratt positivt til risikoviljen i finansmarkedene. Dermed øker også følsomheten for skuffelser dersom utviklingen ikke blir som ventet. Om forventningene nå er for høye vil etter hvert avgjøres av følgende;

1. Bedringen i verdensøkonomien må bekreftes i «harde data» som industriproduksjon, privat forbruk og BNP-vekst, og ikke minst må den vedvare. For 2017 forventer Danske Bank en moderat vekstakselerasjon i USA og stabil BNP-vekst på hhv. 1,5% i eurosonen og 6,6% i Kina. Markedsmomentet har de siste månedene blitt positivt påvirket av at økonomiske nøkkeltall har vært bedre enn det analytikerne samlet sett har forventet. Når analytikerne responderer med å oppjustere sine anslag, blir det samtidig mindre sannsynlig med nye positive «nøkkeltallsoverraskelser» som igjen gir en positiv impuls til risikoviljen.

Danske Bank tror verdensøkonomien vil utvikle seg i riktig retning i år, men at det sterke momentet i nøkkeltallene, og dermed den positive impulsen til finansmarkedene, vil avta.

2. Veksten i selskapenes inntjening må enten møte eller overgå dagens forventningsnivå.

De foregående årene har analytikerne nedjustert inntjeningsestimatene gjennom hvert kalenderår. Eventuelle markante nedjusteringer i 2017 risikerer å gi større negative effekter fordi det er begrenset hvor mye pengepolitikken kan fungere som buffer.

Per i dag forventes 10% vekst i inntjening per aksje (EPS) for amerikanske aksjer i S&P 500 i 2017 og 15% for europeiske aksjer i STOXX Europe 600. For aksjer i utviklede økonomier samlet sett ventes 12,2% EPS-vekst, mens det ventes hele 17,2% vekst i inntjeningen for aksjer i fremvoksende økonomier.

Kilde: Danske Markets

3. En kilde til potensielle skuffelser er Trump-administrasjonen.

Enn så lenge har vi svært få detaljer rundt finanspolitikken, annet enn at det vil komme «fenomenale» nyheter rundt skattereform, at det jobbes med deregulering av banksektoren og at BNP-veksten skal heves til 3-4%. I lys av at tiltakene skal godkjennes av Kongressen før eventuell implementering, er det ikke usannsynlig at tiltakene, uavhengig av omfang og økonomisk effekt, vil påvirke økonomien først i 2018. I sin første tale til en samlet Kongress tirsdag denne uken uttalte Trump at hans økonomiske rådgivere «utarbeider en historisk skattereform», med andre ord er planen ennå ikke ferdigstilt.

Tidligere i uken sa Trump i tillegg at skattereformen ikke kunne gjennomføres før helsereformen var på plass. Gitt motstanden mot å fjerne Obamacare i Kongressen, indikerer dette at eventuell skattelette ikke vil være på plass før i 2018. Tirsdagens tale ga ikke flere finanspolitiske detaljer å henge markedsoptimismen på, og muligheten øker dermed for at investorene fremover kan bli mer utålmodige.

Gode nøkkeltall fra amerikansk økonomi har økt sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten mer enn investorene samlet sett tidligere har forventet. I løpet av et par uker har markedsprisingen endret seg fra 34% til 80% sannsynlighet for en renteheving allerede inneværende måned. Høyere styringsrenter og mangel på konkret finanspolitisk «kompensasjon» fra Trump kan bli en potensiell motvind for risikoviljen.

Disse vurderingene innebærer ikke at vi anbefaler langsiktige investorer å endre på sin strategi. Det man bekymrer seg over i dag har som regel ingen prediktiv verdi for avkastningspotensialet over tid. Det beste resultatet oppnås ved å ha en individuelt tilpasset portefølje, en gjennomtenkt strategi og en evne til å holde seg til planen.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer