Drakamp mellom optimisme og usikkerhet

Publisert 20. april 2017 /

Av: Danske Bank

Den siste måneden har det tidligere positive momentet i aksjemarkedet dabbet av. I tillegg til mangel på oppdrift for aksjer, uttrykkes lavere risikovilje også i økt etterspørsel etter sikre statsobligasjoner, som igjen har bidratt til at lavere markedsrenter.

Noen av faktorene som påvirker stemningen er skuffende økonomiske nøkkeltall fra USA, redusert optimisme knyttet til Trumps finanspolitiske gjennomslagskraft, usikkerhet rundt det franske presidentvalget og et økt geopolitisk spenningsnivå.

Til tross for bekymringene beholder Danske Bank en forsiktig overvekt i aksjer. Hovedårsaken er forventninger om robust økonomisk vekst i 2017 og 2018, høyere selskapsinntjening samt et fortsatt lavt rentenivå som gjør aksjer mer attraktive enn obligasjoner.

Hva taler til fordel for aksjer nå?

1. Lysere økonomiske utsikter

Danske Bank forventer 3,4% global BNP-vekst i år og 3,7% i 2018. I første rekke knyttes forventningene til en vekstakselerasjon i USA, men også stabilt god vekst i eurosonen og i Kina. Det Internasjonale Pengefondet (IMF) deler vår optimisme og oppjusterte nå i april sine vekstprognoser for verdensøkonomien for første gang på seks år. IMF forventer 3,5% BNP-vekst i 2017 og 3,6% i 2018.

Til sammenligning var BNP-veksten på 3,1% globalt i 2016 – det laveste nivået siden finanskrisen. En forventet vekstrate på 3,5% i år utgjør ingen vekstfest og er fortsatt betydelig lavere enn gjennomsnittet i perioden 1999-2008. For aktørene i finansmarkedene er likevel et positivt vendepunkt i den økonomiske aktiviteten en kjærkommen avveksling fra årene siden 2011 med stagnerende utvikling og stadig lavere renter.

2. Styrket lønnsomhet i næringslivet

Stigende økonomisk vekst er ensbetydende med økt økonomisk aktivitet. Dette vil igjen underbygge høyere omsetning for bedriftene i industrien og i servicenæringene. Fordi de børsnoterte selskapene har kuttet kostnadene kraftig etter finanskrisen, vil høyere omsetning påvirke inntjeningen direkte. I øyeblikket forventer analytikerne i gjennomsnitt en vekst i inntjening per aksje på 12% i 2017 og 11% i 2018 for globale aksjer. Også dette representerer et positivt vendepunkt fra perioden etter 2014 da inntjeningsveksten gjennomgående var fallende. Nå er det gjerne slik at analytikerne er optimistiske ved inngangen til året, for deretter å nedjustere sine anslag de påfølgende månedene. For 2017 er håpet om robust inntjeningsvekst fortsatt høyst levende, da estimatene – mot normalt – har blitt oppjustert siden årsskiftet.

3. Vedvarende lavt rentenivå

Selv om den amerikanske sentralbanken (FED) har hevet renten to ganger siden desember 2014, er styringsrentene i utviklede økonomier fortsatt nær rekordlave nivåer. Sentralbankene i eurosonen, Sverige, Danmark, Sveits og Japan opererer fortsatt med negative styringsrenter, noe som bidrar til å holde bankrenter og avkastningsmulighetene i statsobligasjoner med kort løpetid, på eller nær rekordlave nivåer i disse regionene.

De fleste sentralbanker bestemmer rentesettingen med utgangspunkt i et inflasjonsmål. Etter en periode med oljedrevet oppgang i inflasjonsratene i USA og Europa, har retningen nå snudd, med avtagende prisvekst i begge regioner. Også i Norge har prisveksten avtatt, noe som har bidratt fortsatt forsiktige signaler fra Norges Bank.

Danske Bank forventer at FED vil heve renten to ganger til i år, men samtidig være mer forsiktige fremover enn gjennom tidligere perioder med rentehevinger. I Eurosonen forventer vi at ECB vil holde renten uendret, og videreføre de ekstraordinære stimulansene inn i 2018. Vi tror ikke Norges Bank hever styringsrenten i år.

Et fortsatt lavt rentenivå gjør investeringer i aksjemarkedet relativt sett attraktive. Forskjellen i «renteavkastning» mellom aksjer (inntjening per aksje/pris per aksje) og statsobligasjoner taler fortsatt til fordel for en god porsjon aksjer i porteføljen.

Hva skaper bekymring?

1. Nøkkeltalls-skuffelser

Fordi investorene gjerne er opptatt av endringstakten i økonomiske nøkkeltall, mer enn hvilket nivå de økonomiske dataene ligger på, har første kvartal gitt oss noen skuffende signaler fra amerikansk økonomi. Fordi første kvartal tenderer til å være det svakeste kvartalet med hensyn til amerikansk BNP-vekst tar Danske Bank skuffelsene med fatning, da vi tror forutsetningene for økonomisk fremgang fortsatt er til stede. På global basis har vi forventet at momentet i vekstakselerasjonen ville bremse opp, noe vi nå ser tegn til. At fremgangen i nøkkeltallene modereres er ikke ensbetydende med at vi står foran et tilbakeslag eller at resesjonsfaren har økt. Den kraftigste positive impulsen fra økonomiske nøkkeltall til risikoviljen i finansmarkedene er nok likevel bak oss i denne omgang.

2. Politisk usikkerhet

I Europa står politisk risiko høyt på agendaen. Den siste uken har oppløpet til det franske presidentvalget blitt stadig jevnere, med størst fremgang for Jean-Luc Mèlenchon, som er motstander av frihandel, finanssektorens innflytelse og EU. Markedsaktørenes frykt er at Marine Le Pen og Mèlenchon vil kjempe om valgseieren 7. mai. Meningsmålingene indikerer at dette er lite sannsynlig, men en undersøkelse som viser at 32% av franskmennene enda ikke har bestemt seg for kandidat (eller om de vil stemme i det hele tatt) øker muligheten for overraskelser.

I tillegg har Statsminister Theresa May utlyst et overraskende britisk nyvalg i juni. Hensikten er å etablere et større parlamentarisk flertall i forkant av Brexit-forhandlingene. Nyheten bidro til en kraftig pundstyrkelse som igjen svekket verdien av britiske aksjer.

3.Trump og finanspolitikk

Trump står sentralt posisjonert i investorenes søkelys. Trøbbelet med helsereformen i Kongressen har skapt usikkerhet rundt omfang og tidspunkt for den varslede skattereformen. Signaler om deregulering av finans- og oljesektoren, samt skattereduksjoner har skapt høye forventninger blant markedsaktørene. Usikkerhet rundt gjennomføringsevnen gir dermed utslag i lavere aksjekurser.

4. Økt geopolitisk spenningsnivå

Trump har også en rolle i den geopolitisk situasjonen. Gjennom å bombe Assad-regimet i Syria og fiendtlige posisjoner i Afghanistan, har Trump sendt et signal om handlekraft til Nord-Korea. USA har et sterkt ønske om at Nord-Korea avslutter sitt atomvåpenprogram. USA har signalisert at de ønsker et diplomatisk press fra Kina for å løse situasjonen, men skal visstnok ikke utelukke et militært angrep på egen hånd.

Langsiktighet utfordrende, men som regel lønnsomt

Aksjeinvesteringer bør være av en langsiktig karakter. Basert på historikk har aksjemarkedet hatt en positiv drift over tid, avbrutt av perioder med uro og kursfall. Periodene med stigende aksjekurser har vart betydelig lenger enn periodene med kursfall, noe som har bidratt til meravkastningen.

Til tross for denne kunnskapen tenderer vi mennesker, uansett kunnskap og erfaring fra finansmarkedene, å fokusere på den kortsiktige markedsutviklingen og de til enhver tid rådende usikkerhetsmomenter. Noe av forklaringen ligger i menneskets natur, hvor forskning indikerer at vi verdsetter verdier vi kan oppnå på kort sikt, langt høyere enn verdier vi kan oppnå på lengre sikt. I økonomiske termer viser undersøkelser at vi beregner nåverdien av fremtidige pengeverdier med en høy diskonteringsrente. Jo lenger frem i tid, desto høyere diskonteringsrente og dermed lavere nåverdi. Dette forklarer hvorfor det kan være utfordrende å holde seg til en langsiktig investeringsstrategi.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer