Beste kvartalet for globale aksjer siden 2013

Publisert 4. april 2017 /

Av: Danske Bank

Til tross for at «Trump-effekten» mistet mye av futten mot slutten av kvartalet, med svakere utvikling for amerikanske dollar og aksjer, bidro dette likevel til god utvikling i andre regioner. Investorene vendte blikket i stadig større grad mot fremvoksende økonomier og Europa, med solid verdiutvikling som resultat. MSCI World steg 6,4% gjennom kvartalet og 1% i mars alene. Dette var den beste utviklingen for verdensindeksen siden fjerde kvartal 2013. MSCI Emerging Markets steg hhv. 11,7% og 2,6% i samme periode, mens STOXX Europe 600 endte kvartalet med en oppgang på 6,1% og mars med solide 3,3%.

Oslo Børs ble tynget av lavere oljepris og endte kvartalet med en oppgang på 0,6%. For norske investorer ble fondsavkastningen i liten grad påvirket av valutaforhold gjennom årets tre første måneder samlet sett. Kronen svekket seg 0,9% mot euro og ble 0,2% sterkere mot dollar. Fremgangen i aksjemarkedene har kommet til tross for skuffelser fra Trump-administrasjonen og usikkerhet rundt valget i Frankrike, og reflekterer dermed betydningen av et solid globalt vekstmoment og utsikter til økt selskapsinntjening.

Danske Bank reduserte aksjeeksponeringen i mars, men har fortsatt en forsiktig overvekt i aksjer. Den største overvekten er i europeiske aksjer på aksjesiden, og vekstmarkedsobligasjoner i lokal valuta på rentesiden. Sistnevnte har utviklet seg særdeles positivt i kjølvannet av en svakere dollar, lavere amerikanske renter og en vekstakselerasjon i fremvoksende økonomier.

Økonomisk ekspansjon i 2017 og 2018 er positivt for aksjer

Lavere arbeidsledighet, stigende forbruksvekst og økt investeringslyst gir positive ringvirkninger til aktiviteten i verdensøkonomien, men vi kan likevel ikke utelukke mer turbulens i finansmarkedene fremover, sammenlignet med gjennom de foregående månedene.

Veksten i økonomien er endelig i ferd med å øke etter flere år med stagnasjon, og 2017 ligger an til å bli det første året siden 2009 med en synkronisert global opptur. Lysere vekstutsikter er fundamentalt gode nyheter for finansmarkedene, særlig når vekstratene overstiger historiske gjennomsnittsnivåer samtidig som inflasjonsratene er lavere enn normalt. Lav inflasjon gir sentralbankene mulighet til å holde rentene lave for derigjennom å stimulere økonomien. Arbeidsledigheten er fallende og er allerede på lave nivåer i USA og Japan, samtidig som næringslivets investeringsvilje er stigende og dermed lover godt for industriaktiviteten fremover.

Selvforsterkende fremgang?

Lavere arbeidsledighet bidrar til at inntektsgrunnlaget øker i husholdningene og dermed også til økt forbrukspotensial. Dette borger for økt etterspørsel etter varer og tjenester, som igjen styrker omsetningen i bedriftene og behovet for investeringer i produksjonskapasitet. Denne sammenhengen kan isolert sett gjøre fremgangen selvforsterkende og vedvarende. Danske Bank forventer en global BNP-vekst på 3,4% i år og 3,7% i 2018. Til sammenligning var vekstraten i verden 3,1% i 2016, det laveste nivået siden finanskrisen.

Selskapsinntjeningen på vei opp

I kjølvannet av god makroøkonomisk utvikling forventer vi at selskapenes inntjeningsvekst vil ligge i området 10-12% for globale aksjer i 2017, i hovedsak drevet av økt omsetningsvekst. Næringslivet har i årene etter finanskrisen fokusert på kostnadseffektivisering og er dermed godt posisjonert til å kapitalisere på stigende etterspørsel. Det er denne dynamikken som gjør aksjer attraktive for investorene; økt omsetning gir stigende inntjeningsvekst som igjen underbygger høyere aksjekurser. Det har historisk vært en tydelig sammenheng mellom BNP-vekst og selskapenes inntjeningsvekst.

Danske Bank forventer 7-9% avkastning fra globale aksjer de neste 12 månedene (i lokal valuta). Dette er en nedjustering av forventningen ved inngangen til året, og skyldes at året allerede har startet positivt, samtidig som den kraftigste impulsen fra økonomiske nøkkeltall til finansmarkedene allerede har funnet sted. Tross alt er det slik at jo lenger den økonomiske fremgangen vedvarer, desto svakere vil momentet bli og dermed gi en avtagende effekt også på inntjeningsestimatene.

Høyere aksjeverdsettelse gir økt følsomhet for skuffelser

Etter flere måneder med historisk små kursbevegelser i aksjemarkedene, bør vi forberede oss på perioder med større kursutslag. Verdsettelsen av aksjer er ikke lenger lav, og særlig i verdens største aksjemarked, det amerikanske, er aksjene priset godt over historiske gjennomsnittsnivåer. Dette øker følsomheten for skuffelser, enten det er av økonomisk eller politisk karakter. Det er likevel viktig å påpeke at høyere prising av aksjer ikke er ensbetydende med at avkastningspotensialet fremover er negativt. Realiseres den forventede inntjeningsveksten vil virke kompenserende, samtidig som et fortsatt lavt rentenivå underbygger investorenes søken etter avkastningskilder. Basert på forholdet mellom aksjekurser og forventet inntjening er globale aksjer priset om lag på historiske gjennomsnittsnivåer, og fremstår dermed verken som utpreget billige eller dyre.

Hva har vi spesielt stor tro på? #1 – europeiske aksjer

Amerikansk økonomi har kommet lenger i den økonomiske ekspansjonsfasen enn den europeiske. Ledighetsraten er lavere, kapasitetsutnyttelsen høyere og dermed er også forventningene til lønns- og prispress mer fremtredende. Kombinasjonen av et strammere arbeidsmarked, lav befolkningsvekst og Trump-administrasjonens immigrasjonsbegrensninger, bør isolert sett føre til at lønnsveksten i USA akselererer. Dette vil dempe lønnsomhetsmarginene for amerikanske selskaper, og sammen med strukket verdsettelse begrense potensialet i det amerikanske aksjemarkedet.

I Europa er ledighetsraten høyere og det er få tegn til lønnspress. Momentet i økonomien er positivt, det indikeres den høyeste industriaktiviteten på seks år, samtidig som kjerneinflasjonen er lav nok til at ECB trolig holder styringsrenten rekordlav i overskuelig fremtid. Konsensus forventet inntjeningsvekst for året 2017 er hele 16,8% (10% i USA) og analytikerne har nylig oppjustert forventningene (nedjustert for S&P 500 i USA).

Kombinert med verdsettelse av europeiske aksjer på «normalnivåer» mener vi disse faktorene taler for at meravkastningen for europeiske aksjer i mars også kan vedvare en stund. Usikkerhetsmomentet er det franske valget i april og mai, hvor en «sjokkseier» for Marine Le Pen i øyeblikket ser lite sannsynlig ut, men om realisert trolig vil gi negative ringvirkninger til finansmarkedene, spesielt i Europa.

Hva har vi spesielt stor tro på? #2 – vekstmarkedsobligasjoner i lokal valuta

Mens verdien av obligasjoner utstedt i fremvoksende økonomier falt i kjølvannet av presidentvalget i USA, har den nylige reverseringen av «Trump-effekten» vært positiv. En svakere amerikansk dollar, forsiktige signaler fra FED rundt fremtidige rentehevinger og økt usikkerhet rundt Trump-administrasjonens finanspolitiske gjennomslagskraft, har bidratt til den største kapitalinngangen til vekstmarkedene på over to år. Obligasjoner notert i lokal valuta vil i stor grad påvirkes av kapitalstrømmene og derigjennom valutakursene i vekstmarkedsøkonomiene. Danske Bank investerer i obligasjoner som nå gir en løpende renteavkastning på 6,5%. Fordi vi også forventer at mange vekstmarkedsvalutaer vil styrke seg mot amerikanske dollar og euro de neste tolv månedene, har vi en høyere andel enn normalt av slike rentepapirer i våre porteføljer.

Oppsummering markedssyn

Danske Bank forventer god økonomisk utvikling i 2017 og 2018. Dette vil isolert sett underbygge en sunn inntjeningsvekst og dermed etterspørselen etter aksjer. Vi er likevel mer avmålte i avkastningsforventningene og i vår porteføljeposisjonering enn tidligere i år. Årsaken er at de økonomiske nøkkeltallene de neste månedene trolig ikke vil overraske positivt i like stor grad, samtidig som høyere verdsettelse øker muligheten for skuffelser dersom inntjeningsforventningene viser seg å være for optimistiske og/eller at vekstmomentet i verdensøkonomien reverseres. I tillegg er det rom for negative politiske impulser både fra USA og Europa.

For langsiktige investorer er det avgjørende å fokusere på at aksjeandelen man velger er viktigste forutsetning for avkastningspotensialet over tid. Aksjemarkedet vil aldri stige uavbrutt, men er man forberedt på svingningene og fast bestemt på å holde seg til strategien, er muligheten til gode forvaltningsresultater høye. Historien indikerer at investorene belønnes for langsiktighet og tålmodighet.

Amerikanske aksjer (det største, mest utviklede og med best historisk datakvalitet) har i gjennomsnitt gitt 6,4% årlig avkastning (justert for inflasjon) i perioden 1900 – 2016. Dette tilsvarer en annualisert meravkastning på 4,4% sammenlignet med obligasjoner. (Equities = Aksjer, Bonds = statsobligasjoner, Bills = statssertifikater)

Kilde: Credit Suisse Global Investment Return Yearbook 2017

Også i Norge har aksjer gjennom ulike tidsperioder gitt markant meravkastning sammenlignet med sikre rentepapirer. Illustrasjonen under viser inflasjonsjustert avkastning i Norge.

Kilde: Credit Suisse Global Investment Return Yearbook 2017
Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer