Mer å hente i vekstmarkedsobligasjoner

Publisert 5. mai 2017 /

Av: Danske Bank

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Obligasjonslån utstedt av stater i de globale vekstmarkedene (Emerging Markets Debt, EMD) har vært svært ettertraktet av investorene i år, og vi mener dette fortsatt er en attraktiv aktivaklasse.

Verdien av EMD notert i lokal valuta har steget over 7% målt i norske kroner siden årsskiftet, og rundt 5% målt i EUR. Den løpende renteavkastningen er i øyeblikket på 6,4%, noe vi mener gir et fornuftig forhold mellom avkastning og risiko. Danske Bank beholder derfor en overvekt i EMD lokal valuta og ser et avkastningspotensial på omlag 5% de neste 12 månedene.

I forhold til vekstmarkedsvalutaene, som har stor innvirkning på verdiutviklingen, har vi et nøytralt til positivt syn, selv om vår forventning om svekkelse i enkelte valutaer som tyrkiske lira og brasilianske real mot norske kroner, kan utgjøre en motvind for aktivaklassen. Når det gjelder Tyrkia og Brasil mener vi likevel at et løpende rentenivå i de respektive lands statsobligasjoner på hhv. 10,4% og 9,6% gir god kompensasjon for valutarisikoen.

Globalt konjunkturoppsving og lavere renter i vekstmarkedene

Fremgangen i verdensøkonomien og stabiliseringen i råvareprisene de siste kvartalene har gitt positive smitteeffekter til vekstmarkedene, samtidig som de fundamentale økonomiske og finansielle forholdene har bedret seg i mange regioner. Det er særlig vendepunkter i store økonomier som Brasil og Russland, samt stabiliseringen i kinesisk økonomi, som har understøttet utviklingen. I tillegg har inflasjonsratene gjennomgående vært avtagende, noe som medfører at vekstmarkedene samlet sett beveger seg mot lavere rentenivåer første gang siden 2015. Vi forventer også at antallet EM-sentralbanker som senker styringsrentene fremover, vil være flere enn de som hever renten. Det Internasjonale Valutafondet (IMF) forventer at vekstdifferansen mellom utviklede og fremvoksende økonomier vil øke de neste årene. Historisk har dette understøttet etterspørselen og kapitalinngangen til vekstmarkedsaktiva.

Flere understøttende faktorer

Vekstmarkedsobligasjoner har hatt en god utvikling i kjølvannet av det amerikanske presidentvalget. Selv om både obligasjoner og aksjer i emerging markets fikk seg en støkk umiddelbart etter valget, har Trump-administrasjonens moderering av handelspolitikken og reduserte forventninger til antall rentehevinger fra FED, dempet nervøsiteten og bidratt til en solid kapitalstrøm inn i vekstmarkedsrelaterte aktiva.

Vi observerer også at investorenes samlede posisjonering i EMD er betydelig lavere nå enn i forkant av den såkalte ”taper tantrum” i 2013, da datidens amerikanske sentralbanksjef Bernanke varslet en nedtrapping av FEDs oppkjøpsprogram, noe som utløste et kraftig verdifall for vekstmarkedsinvesteringer. Globale obligasjonsfond har nå en allokering til Emerging Markets på 11% av samlede investeringer, noe som er omlag 3 prosentpoeng lavere enn før Bernankes ”sjokkbeskjed” for fire år siden. Samlede kapitalbevegelser inn i EMD lokal valuta er i dag på et lavere nivå enn ved inngangen til 2013, som illustrasjonen under viser. (Kilde: Goldman Sachs)

Fortsetter den økonomiske fremgangen i vekstmarkedene og i resten av verden, og Trump avstår fra å utløse en global handelskrig, mener vi det er rom for ytterligere kapitalinngang i disse obligasjonsmarkedene.

Faremomenter gjenstår, men økt motstandsdyktighet

Den største risikofaktoren for aktivaklassen er pengepolitiske innstramminger i USA. Høyere renter i USA gjør det isolert sett mer attraktivt for investorer å plassere pengene i amerikanske rentepapirer, samt at det gjerne fører til en sterkere amerikansk dollar, som dermed gjør det dyrere for stater og selskaper i verkstmarkedene å betjene gjeld utstedt i USD. Danske Bank forventer at FED i løpet av 2017 vil annonsere en plan om å redusere sin balansestørrelse. FED kjøpte store mengder obligasjoner fra 2008 til 2014 for å stimulere økonomien og sentralbankens balanse steg i perioden fra under 1.000 mrd USD til 4.500 mrd USD. En reduksjon av balansen vil innebære en pengepolitisk innstramming, da sentralbankens etterspørsel etter obligasjoner vil falle, noe som kan føre til at markedsrentene stiger.

Når Bernanke varslet avslutningen på oppkjøpsprogrammet i 2013 gikk dette hardest utover vekstmarkedsøkonomier med store underskudd i betalingsbalansene mot utlandet og generelt svake statsfinanser. Vi mener vekstmarkedene spesielt, og verdensøkonomien generelt, er mer motstandsdyktig nå enn den gang. Betalingsunderskuddene er redusert, valutareservene har økt og statsfinansene er gjennomgående sunnere.

Vi tror derfor ikke at tilsvarende scenario som i 2013 vil gjenta seg, forutsatt at FED begrenser antall rentehevinger til de signaliserte ytterligere to i 2017. Denne gangen er det også forventet blant markedsaktørene at FED vil heve renten og redusere balansestørrelsen, noe som bør medføre at et negativt sjokk unngås. Illustrasjone under viser de ulike vekstmarkedsregionenes valutareserver i dag sammelignet med i 2013. (Kilde: Goldman Sachs)

Av andre risikofaktorer gjenstår fortsatt en eventuelt eskalerende proteksjonistisk handelspolitikk fra Trump-administrasjonen. Et nytt kraftig fall i råvareprisene vil i tillegg kunne ramme råvareorienterte økonomier i Latin-Amerika og Øst-Europa.

Èn måte å få eksponering mot obligasjoner i vekstmarkedene er gjennom Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta i norske kroner. Fondet forvaltes av Goldman Sachs Asset Management og har en gjennomsnittlig kredittrating på BBB, altså såkalt Investment Grade. Fondet har investeringer i 81 ulike verdipapirer fordelt på 20 ulike land og må betraktes som en investering med høy risikoprofil.

Denne kommentaren må ikke anses som en kjøpsanbefaling. Hos Danske Bank inngår vekstmarkedsobligasjoner som en begrenset del av en større portefølje. Ta kontakt med rådgiver i Danske Bank for mer informasjon.

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer