7 investeringstemaer vi tror vil prege 2017

Publisert 18. desember 2016 /

Av: Danske Bank

Det er med ydmykhet vi lanserer våre spådommer for 2017. Ydmyke fordi det høyst sannsynlig er andre, og per i dag ukjente faktorer, som kommer til å påvirke finansmarkedene mer. Det som er kjent i dag kan tross alt være priset inn i aksje- og obligasjonskursene allerede.

«Prediction is very difficult, especially if it’s about the future» – Nobelprisvinner i fysikk, Niels Bohr

Vi våger oss likevel frempå med syv temaer vi tror vil prege 2017. Vårt hovedscenario er at et synkronisert globalt vekstløft kommer til å gi økt inntjeningsvekst hos de børsnoterte selskapene, som igjen vil understøtte positiv avkastning i aksjemarkedet. Potensielle «festbremser» er at sentralbankene strammer til pengepolitikken mer enn forventet, politiske sjokk i Europa og at President Trump inntar en konfronterende utenrikspolitisk linje.

1. Synkronisert globalt vekstløft

For første gang siden 2009 ser vi tegn til at den økonomiske aktiviteten i samtlige større regioner i verden vokser samtidig. Lave renter i utviklede økonomier gir støtte til husholdningenes økonomi og forbruksevne, høyere olje- og råvarepriser understøtter en økning i bedriftenes investeringsvilje, samtidig som finanspolitikken forventes å være stimulerende, særlig i USA. Vi tror optimistiske forbrukere, vekst i boligmarkedet og et nytt og lavere skatteregime vil løfte den amerikanske økonomien. Vi forventer en BNP-vekst på 2,2% neste år, men med større sannsynlighet for positive enn negative vekstoverraskelser.

I eurosonen forventer vi 1,5% BNP-vekst i 2017. Her tror vi veksten vil være drevet av bedring i arbeidsmarkedet, lave renter som støtter privat forbruk og bedriftenes investeringer, samt positive ringvirkninger til eksportsektoren grunnet svakere euro og god etterspørsel fra USA og Kina.

Kinesiske myndigheter vil fortsette å prioritere egne vekstmål fremfor å fremskynde den økonomiske rebalanseringsprosessen. Selv om vi tror BNP-veksten i Kina vil avta forsiktig til 6,6% i 2016 og 6,3% i 2018, vil det skje kontrollert, og dermed uten negative sjokk til verdensøkonomien eller til finansmarkedene. Vi ser derimot 50% sannsynlighet for en krise i Kina om tre til fem år. Andre fremvoksende økonomier som Russland og Brasil har lagt vekstbunnen bak seg og vil dra nytte av høyere olje- og råvarepriser.

2. FEDs balansegang

Dersom den amerikanske sentralbanken (FED) hever styringsrentene for raskt vil dette kunne kvele den økonomiske fremgangen. Ikke bare fordi finansieringskostnadene for husholdninger og bedrifter stiger, men også fordi dette vil gi en enda sterkere dollar. Det vil være negativt for eksportsektoren og for deler av det amerikanske aksjemarkedet. I underkant av 50% av omsetningen i S&P 500 –indeksen kommer fra utlandet.

Velger derimot FED å vente for lenge med å heve rentene, av frykt for å kvele den økonomiske fremgangen, vil inflasjonen kunne overstige det nivået FED er komfortable med. Det kan føre til at sentralbanken må foreta aggressive pengepolitiske tilpasninger. Fordi investorene trives best med forutsigbarhet vil en slik situasjon trolig gi grobunn for markedsturbulens.

Vi tror FED er fullstendig klar over sitt ansvar og innflytelse på finansmarkedene og økonomien, og at de vil lykkes med å balansere hensynet til økonomisk fremgang med behovet for en normalisering av rentene. En «blunder» fra FED fremstår likevel som en av de større risikofaktorene for 2017 i våre øyne.

3. Nedtrapping av stimulansene fra ECB?

I motsetning til i USA, hvor styringsrenten skal heves og de ekstraordinære obligasjonskjøpene er avsluttet, tror vi ECB vil holde styringsrentene på rekordlave nivåer og at aktivakjøpene vil fortsette, kanskje også inn i 2018.

Skulle den europeiske økonomien og inflasjonen overraske positivt, kan det ikke utelukkes at ECB vil signalisere en nedtrapping av stimulansene. Mens sentralbankene de foregående årene har gitt støtte til aksje- og obligasjonsmarkedene, vil en innstrammende retorikk fra ECB representere et pengepolitisk retningsskifte som kan skremme investorene. Særlig dersom det skulle oppstå trusler mot den økonomiske fremgangen og/eller utsiktene til høyere inntjeningsvekst.

4. «Myk eller hard» Trump?

Donald Trump har varslet en «America first» – politikk. Amerikanske interesser vil få høyere prioritet enn internasjonale. Dersom Trump-administrasjonen velger en mer proteksjonistisk utenriks- og handelspolitikk, med tilsvarende reaksjoner fra viktige handelspartnere, vil dette kunne dempe vekstutsiktene både i USA og globalt.

4

Skulle Trump i tillegg fortsette sin utradisjonelle håndtering av forholdet til Kina vil det kunne øke det geopolitiske trusselnivået.

Selv om deler av Trumps politikk kan ha positive effekter på amerikansk og global økonomi, er det fortsatt høyst usikkert hvordan han vil agere og hvilke deler av hans retorikk og politikk som vil bli realisert.

5. Europeisk politikk – potensielle sjokk i 2017?

Målt i lokal valuta har europeiske aksjer gitt over 13% lavere avkastning enn amerikanske siden årsskiftet. Dette skyldes blant annet politisk usikkerhet. Svak økonomisk vekst, fortsatt høy arbeidsledighet i flere land og utfordringer relatert til immigrasjon gir økt oppslutning til populistiske partier. I Italia har et flertall av folket sagt nei til regjeringens forslag om reformer, og den siste meningsmålingen indikerer at Femstjernebevegelsen ville fått et flertall av stemmene dersom det var valg i dag.

Kommende valg i Nederland, Frankrike og Tyskland kan også skape bølger til finansmarkedene gjennom 2017. Historien har likevel vist at politisk risiko absorberes bedre av investorene i perioder med økonomisk bedring, enn når veksten avtar.

Vi tror Storbritannia vil være eneste EU-medlem som forlater unionen, og at heller ikke eurosamarbeidet vil miste medlemsland i 2017.

6. Gjensyn med positiv inntjeningsvekst

De børsnoterte selskapene har opplevd fallende inntjeningsvekst de seneste årene. Råvareprisfallet fra 2014 og en sterkere USD var blant faktorene som bidro til at analytikernes forventninger til inntjening per aksje i 2015 falt til det laveste nivået siden finanskrisen. Ved inngangen til 2017 har vi derimot positiv inntjeningsvekst år/år for MSCI World for første gang siden 2014, og trenden har snudd også i de fremvoksende økonomiene.

Et globalt vekstløft vil føre til økt omsetningsvekst for selskapene, og kombinert med kostnadseffektivisering etter finanskrisen, er det potensial for stigende forventet inntjening per aksje. Fordi verdsettelsen av aksjer i enkelte regioner er noe høy, vil et løft i inntjeningen være en forutsetning for videre kursoppgang.

7. Roboter og kunstig intelligens

Vi tror bedriftenes investeringer vil øke i 2017 og at roboter og kunstig intelligens vil være blant de dominerende trendene. Roboter finnes ikke lenger bare i produksjonsbedrifter. De kan løse stadig flere oppgaver, teknologien er rimeligere og de blir mer tilgjengelige.

The International Federation of Robotics anslår at robotprisene har falt 50% fra 1990 til 2005, men at prisene justert for kvalitetsforbedringer kun var en femtedel i 2005.

Vi mener 5 megatrender understøtter investeringer i robotteknologi og kunstig intelligens:

1) Ressursmangel: Goldman Sachs anslår at vi står i fare for å gå tom for råvarer som kobber og nikkel innen 40 år. Roboter kan i større grad bistå med produksjon av varer etter hvert som de bestilles, fremfor dagens masseproduksjon hvor ressurser går til spille.

2) Personifisering: forbrukersamfunnet går i retning av individuelt tilpassede leveranser, som forutsetter et fleksibelt produksjonsapparat. Eksempler på dette er bilindustrien, hvor forbrukernes ønsker til spesifikasjoner kan variere nærmest i det uendelige.

3) Befolkningsvekst: FN anslår en global populasjon på 11,2 mrd mennesker i år 2100. Dette vil øke etterspørselen etter varer og tjenester betydelig mer enn manuelle produksjonsprosesser kan imøtekomme.

4) Aldring: WHO anslår at antallet personer over 60 år vil fordobles innen 2050. Dette vil skape økt etterspørsel etter roboter til helsevesenet, blant annet i form av personlige assistenter.

5) Nettverk: internett er fortsatt i utvikling og i utbredelse. Handel på tvers av landegrensene støtter utviklingen av bl.a. logistikkroboter, inkludert førerløs transport.

Portrett av Seniorstrateg Christian Lie
Seniorstrateg Christian Lie, Danske Bank Wealth Management

Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktin-formasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.
Kommentarer

There are no comments

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *Flere artikler


Tips og råd til din bedrift

Generasjonsskifte – planlegg med hjertet

Av: Author Image Danske Bank

Mer enn 65% av bedrifter i Norge er familiebedrifter.* Noen bedrifter har planene klare om hvem som skal overta. I andre familiebedrifter kan dette være uavklart av mange forskjellige årsaker. Det viser seg at svært mange eierskifter forårsakes av uventede hendelser, plutselig hjertestans eller ulykker. Da kan det være lurt å ha tenkt igjennom arverekken på forhånd.

Les mer
Makronytt

Markedsturbulens, men ingen alvorlig krise

Av: Author Image Danske Bank

Alle regionale aksjemarkeder og sektorer ble rammet med kursfall de siste dagene, og i de fleste utviklede økonomier er avkastningen for i år betraktelig redusert.

Les mer
Smarte vaner

Derfor er sparing så vanskelig

Av: Author Image Danske Bank

Hjernen vår er ikke spesielt god til å prioritere langsiktig sparing. Det gjør dessverre ikke temaet mindre viktig. Her er ekspertenes beste tips for å overvinne naturen. 

Les mer